str:  
2. DAN ELEKTROKEMIJE, SAŽECI; Izdavač: HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA; Za izdavača: Dr. sc. Antun Glasnović; Urednik: Dr. sc. Miroslav Gojo
2. DAY OF ELECRTOCHEMISTRY, EXTENDED ABSTRACTS; Publisher: CROATIAN SOCIETY OF CHEMICAL ENGINEERSS; For Publisher: Dr. sc. Antun Glasnović; Editor: Dr. sc. Miroslav Gojo; UDK 541.13; ISBN 953-6894-09-2


UTJECAJ PAPIRA NA PROMJENU ELEKTROKEMIJSKIH
PARAMETARA OTOPINE ZA VLAŽENJE U GRAFIČKOJ
TEHNOLOGIJI

THE INFLUENCE OF PAPER ON ELECTROCHEMICAL
PARAMETERS CHANGE OF FOUNTAIN SOLUTION IN GRAPHIC
TECHNOLOGY

Sanja MAHOVIĆ , Krešimir DRAGČEVIĆ , Miroslav GOJO,
Darko AGIĆ
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2, Hrvatska
Tehnika plošnog tiska zasniva se na različitim fizikalno-kemijskim svojstvima slobodnih i tiskovnih površina. Tiskovne površine moraju imati izrazito hidrofobna svojstva, dok slobodne površine izrazito hidrofilna. Kako tiskovni elementi i slobodne površine kod tiskovne forme za plošni tisak imaju me đ usobno suprotni fizikalno - kemijski afinitet, te dolazi do pojave selektivne adsorpcije molekula različite građe i suprotnih svojstava. [1,2 ]
Papir također po svojim svojstvima i načinom proizvodnje u procesu plošnog tiska mijenja svojstva otopine za vlaženje. To se naročito odnosi na novinski papir koji usljed lužnatog postupka proizvodnje i satava punila značajno mijenja pH vrijednost i električnu provodnost tijekom porcesa tiska. Osim njih, mijenjaju se i ostali fizikalno kemijski parametri.
Elektrokemijski parametri koji najznačajnije utjeću na proces tiska i koji se mogu korigirati tijekom procesa su pH vrijednost i električna provodnost otopine za vlaženje. Usko područje pH vrijednosti uvjetovano je korozionom stabilošću bemitne strukture Al2O3 kao materijala slobodnih površina.
Ispitivan je utjecaj količine novinskog papira na promjenu elektrokemijskih parametara otopine za vlaženje koja je pripremljena razrjeđivanjem koncentrata sa demineraliziranom vodom u volumnoj koncentraciji od 2.5 %. Određena količina novinskog papira
(45gm -2 ) u količini od 0.02, 0.06 i 0.1 g cm -3 uronjena otopinu za vlaženje.
Ispitivani uzorak pokazuju logaritamsku zavisnost električne provodnosti i pH vriednosti o vremenu djelovanja novinskog papira na otopinu.Povećanjem pH vrijednosti otpine za vlaženje iznad 6, može uzrokovati trano oštećenje bemitne strukture Al2O3 od čega se sastoje slobodne površine [3 ]. Osim toga, povećanje električne provodnosti vodljivim česticama otopljenim iz novinskog papira uzrokuje i povećanje površinske napetosti, a samim time i povećanje kontaktnog kuta što uzrokuje slabije vlaženje, a time i toniranje otisaka kao negativnu pojavu u procesu plošnog tiska. Dobiveni rezultati ukazuju da količina otopljenih tvari značajno utječe na promjeni fizikalno-kemijskih svojstava otopine za vlaženje, te da
se «kritično područje» nalazi između 2 i 3 gcm -3 papira koji se nalazi u otopini. Dobiveni rezultati također ukazuju da se najveći dio tvari otopa u prvih 20 minuta djelovanja papira na otopinu za vlaženje, te da u tom periodu treba obratiti posebnu pozornost na karakteristike otopine za vlaženje i podesiti parametre da bi proces tiska dao zadovoljavajuću kakvoću otiska [4 ].[1 ] W. Walenski, Offsetdruck, Polygraph-Handbuch, Frankfurt am Main (1991).
[2 ] M. Gojo, Acta Graph. 11, (2) , (1999), 63.
[3 ] M. Pourbaix, Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions, Pergamon
Press, Oxford, London, Paris, Toronto, New York, Frankfurt (1966).
[4 ] K. Dragčević , M. Gojo, D. Agić , Proceedings, of 13 th International DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation: Learning from Nature ", Viena, (2002), 141.