JDF NOVINSKE PROIZVODNJE I INTEGRACIJA U PROIZVODNIM PROCESIMA

Petar Miljković
Vjesnik d.d., Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb,
petar.miljkovic@vjesnik.hr


Sažetak:

JDF (Job Definition Format) je ključni element za automatsku integraciju procesa novinske proizvodnje koji je baziran na XML (eXtensible Markup Language) kao specifičnoj formi jezika komunikacije. Povezivanje proizvodnih cjelina ovisi o razvoju i implementaciji informatičke tehnologije koja integrira diferentne programske platforme (SAOP, TCP/IP, HTML, XML). Neprekidni razvoj vanjskih modularnih jedinica osigurava jedinstveno povezivanje procesa novinske industrije kao i njezino praćenje kroz izvedbene faze rada. Razvoj izdavačko-tiskarskih kuća uvelike ovisi o automatiziranoj informatičkoj komunikaciji (prepress–press–postpress) što je preduvijet za siguran digitalni protok informacija od naručitelja prema tiskaru. Svaka proizvodna raznolikost iziskuje i razvoj specifičnih alata komunikacije koji se prezentiraju kroz budući jezik grafičke komunikacije. Razvoj baze podataka kroz relacione veze osigurava programski jezik SQL (Structured Query Language) kao i SQL upit za prijenos informacija. Lociranje baze podataka moguće je pozicionirati na individualnim računalima ili umreženim klaster (grozd) računalima s mogućnošću logiranja preko interneta ili intraneta na frontalnom računalu te naknadnom uporabom „radnih“ računala.

Uporabom alata operater je u mogućnosti manipulirati unesenim informacijama ili pregledavati generičke zapise i zapise instanci (načine odlučivanja). Upravljačke informacije preko SQL veza imaju za potrebu ostvarivati povezanost unutar proizvodnih resursa u obliku vertikalnih sistemskih integracija te stvaranje predispozicija za virtualne grafičko-izdavačke multimedije koja objedinjuje e-izdavaštvo kao i e-prodaju.

Ključne riječi: Novinska proizvodnja, JDF, PPF, CIP3/4, XML, workflow,


1. Interakcija informacija CIP3/PPF-a u radnom tijeku novinske proizvodnje

Eksponencijalni rast informatike ubrzava tehnološki progres unutar samih proizvodnih cjelina što se očituje kroz udvostručenje brzine i kapaciteta svakih devet mjeseci. Novi format grafičke komunikacije JDF, implementira se kroz svaki proizvodni lanac a pozicija je poduprijeta svjetskim konzorcijem CIP4. Današnja paradigma očituje se u pretpostavkama interakcije komuniciranja s dva diferentna procesa: proces približavanja (spoj dvaju proizvodnih odjela) i proces udaljavanja (svaki proizvodni proces djeluje zasebno u svojim individualnim okvirima) odnosno rad specifičnih proizvodnih odjela. Mrežno povezivanje s digitalnim automatiziranim proceduralnim informacijama ima za potrebu unaprijediti i ubrzati proizvodne tijekove u pojedinačnim fazama izvedbe kao i cijelokupnog procesa. Izvedbenu strukturu potrebno je verificirati od svih sudionika u proizvodnom lancu što se prenosi na novonastale shematske prolaze. Naredni korak se očituje u stvaranju funkcionalnih aplikacija i konstrukciji proizvodnih čvorišta (zglobova) kao polazišta za distribuciju izvršnih funkcija. Rukovođenje proizvodnjom postaje ključni čimbenik kvalitetnog prijenosa informacija što u glavnini iziskuje kompleksnu sistematizaciju radnih mjesta i unificiranje kodnog informacijskog zapisa kroz sve faze rada. Jedino implementacijom informatičke tehnologije u grafičke proizvodne odjele stvaraju se pretpostavke za integraciju svih faza rada kako strojnih tako i ručnih.

Današnju nesukladnost proizvodnih odjela tzv. „proizvodni otoci“, moguće je premostiti uvođenjem standarda koji određuje CIP4/JDF norma za svaku novonastalu situaciju. Kao imperativ u razvoju nameće se potreba za Internet komunikacijom unutar proizvodnih cjelina sa potpunom XML-izacijom te „instalirati“ proizvodne standarde i formirati vlastiti tiskarski riječnik komunikacije.

Diferentnost kodnih zapisa generira se kroz parametre koji su nosioci ulaznih informacija a u određenom obliku nisu unificirani što ne osigurava potrebitu standardizaciju proizvodnog procesa. Rješenje je ponuđeno u PPF (Print Production Format) koji implementira transparentne izmjene informacija kroz proizvodne segmente uključujući i ulazne resursne vrijednosti. Dizajn JDF imao je za funkciju korespondirati PPF dokumente u najvišm stupnju kompatibilnosti te je izvršena izvjesna nadogradnja u konverziji. Transfer informacija u vidu tekstualnog ili slikovnog oblika u pretežitom broju slučajeva ne uspijeva biti kvalitetno izvršen u ostalim kodnim zapisima (npr. TIFF), stoga je odlučeno kako će PostScript biti jezik komunikacije radi svoje otvorene arhitekture i fleksibilne operativnosti s mogućnošću povezivanja na druge operativne sustave.

PPF prezentira dizajnirano planski format datoteke za CIP3 izmjenu informacija (slika br 1), čime se osigurava kontrola i nadzor radnog tijeka te se isključuje naknadna korekcija na ulaznim informacijama. CIP3/PPF specificira radno polje kao PostScript dokument iako u inputu informacija sam protok nije strogo ograničen te se proizvođači grafičke opreme uključuju u instalaciju informatičkog umreženja (PrintLink, SignaStation, PrepressLink, Bind-Com, Prima-Amrys,...).

I danas se postavlja pitanje „gdje počinje proizvodnja novina?“ te se nameće imperativ za osiguranje ulaznih informacija i komunikacija novinske proizvodnje s GPMS ( Global Production Management System ). Inzistiranje na krutim standardima izmjene informacija u trenutnoj ure đ iva č koj poziciji č inila bi se bespredmetna s obzirom na diferentnost ulaznih sustava . U svezi toga javlja se cijeli nizi ote ž avaju ć ih okolnosti me đ u kojima se isti č u alati za vizualizaciju JDF dokumenata odnosno njihovo editiranje u CIP 3/4 protokolu i trenutno prou č avanje razvoja JDF protokola uklju č uju ć i i podr š ku u radnom okru ž enju . Postavlja se i pitanje interakcije JDF standarda i njegovo editiranje u XML zapisu .

Tri primarne komponente JDF standarda o č ituju se u njihovim izvr š nim funkcijama odnosno u mogu ć nosti izmjene zapisa za instrukciju ili izmjenu radnog parametra , JDF , JMF i MIS . JDF osigurava standardizaciju novinske proizvodnje a progres se prvenstveno očituje u odnosu prema kupcima gdje je ostvareno premošćenje komunikacijske nepovezanosti između MIS (Managing Information Systems) upravljačkih odjela i proizvodnih odjela prema CRM (Customer Relationship Management). Format MIS je koncipiran s otvorenom arhitekturom a radne zadatke pretvara u vremenska planiranja te bilježi radne procese i izvršava raspodjelu između operativnog djela i proizvodnih zadataka. MIS gradi mrežu poslovanja pomoću "čvorova" koji su smješteni u strukturalnom obliku prema funkcijama.

Slika br:1 CIP3/PPF dokumentacija

2. JDF zglobovi nosioci proizvodnih informacija

Protok informacija unutar odjela novinske proizvodnje odvija se pomoću logičkih zglobova (čvorova) koji tvore hijerarhijsku funkcionalnu piramidu. Izlazni resursi JDF zglobova u pretežitim situacijama ujedno su i ulazne informacije slijedećih funkcionalnih zglobova koje opisuju tehničke karakteristike pojedinog proizvoda. Naredna proizvodna faza nije u mogućnosti započeti s radom dok se nije izvršila prethodna situacija odnosno nije izvršena predaja izlazno-ulaznih informacija kao jedan dobro definirani niz događanja.

Osim izmjene informacija, zglobovima se opisuju i proizvodni procesi koji uključuju i terminiranje cjelokupnog radnog procesa sa izvedbenim tehničkim karakteristikama te kreiranje željenog proizvoda. JDF zglobovi sadrže atribute i elemente dok elementi sadrže svoje atribute i pod-elemente a oni opet svoje specifične elemente.

Primarna podjela zglobova temelji se na podjeli informacija koje opisuju proizvod odnosno izvršno upravljačko odlučivanje.

Odnos unutar zglobova opisan je u dvije kategorije i to hijerarhijski (odnos roditelja kao osnovnog nosioca informacija i djece kao njihove prodružene jednostavnije funkcije) ili lateralno (odnos dva zgloba u njihovoj resursnoj zavisnosti). Proizvodni zglobovi (Product nodes) opisuju informacije o proizvodu kao i nakani posla uključujući i komercijalne informacije te tvore vrh proizvodne funkcijske piramide. Procesni zglobovi koji se nadovezuju na prethodne, imaju za funkciju poslužiti kao nositelji izvršnih faza proizvodnje te opisuju proizvod u njegovim temeljnim izvedbenim funkcijama. Temeljni individualni procesni zglobovi opisuju specijalizirane individualne ciljane radne zadatke. Osnovni elementi opisuju konstrukciju XML sintaksi gdje se unutar specifičnih faza rada stvaraju pod-grupe JDF zglobova. JDF radna informacija je XML dokument sa svojstvima tagiranja odnosno strogo definiranim strukturama o njihovoj uporabi. Time je omogućen jednostavniji progres XML prezentatora i editora te su stvoreni preduvijeti za individualno programiranje dokumenta i njihovo apliciranje. Resursne informacije nastupaju prema proizvodnim zglobovima sa svojim ulazno-izlaznim parametrima. Osim unificiranih radnih tijekova zadatih proizvodnih faza, komercijalni manager kontrolirajući procesne faze izvršava nadogradnju postojećih zglobova prema naknadnom zahtjevu tržišta. Stupnjevanjem proizvodnih prioriteta u gradaciji od 1 (najniži) do 100 svakom radnom zadatku se pripisuju atributi prioriteta odnosno redoslijed izvršenja. JDF zglob kao XML element predstavlja proizvodni smjer u značenju procesa proizvodnje kao što je individualna radna jedinica za obrezivanje arka, savijanje, klamanje, broširanje ili kombinacija navedenih. Definiraju se izvršne proizvodne naredbe za radne operacije sa mogućnošću izvedbene procesne kombinacije unutar diferentnih zadataka.

3. Integracija rukovođenja CIM sistemom u JDF okruženju

Automatizirana proizvodnja s različitim varijablama bila je isključiva za grafičku proizvodnju što je otežavalo praćenje kvalitete kao i kontrolu proizvodnog procesa. Integracijom informatike u stanovitom smislu stvaraju se mogućnosti za daljinsko upravljanje kontrolnim procesima kao i pretpostavke za kreiranje baze informacija o ulaznim parametrima. CIM (Computer Integrated Manufacturing/Management) u stručnim literaturama se prezentira kao revolucija a ne evolucija ako se sagledaju osnovni elementi Smart factory gdje danas prevladava robotika (slika br. 2). Informatika digitalno kontrolira svaki segment proizvodnje od ulaznih parametra gdje se više ne izmjenjuju dokumenti iz digitalnog zapisa u analogni i obrnuto. Ako razvoj tiskarske industrije ne prati programski razvoj neće se stvoriti pretpostavke za automatizacija i učinkovitu dvosmjernu komunikaciju unutar proizvodnih odjela i povezanost naspram MIS upravljačkog centra.

Automatizirana proizvodnja u grafičkoj industriji ne zasniva se samo na integraciji CIM-a nego i na komunikaciji unutar proizvodnih odjela, prepress-press-postpress kao i njihovim okruženjem koje povezuje Poslovno upravljanje, Proizvodno upravljanje i Proizvodne resurse (piramidalni način upravljanja). Osnovni preduvjet izmjene informacija je digitalizacija svih informacija u XML markerskom proširivom jeziku pomoću zglobova (čvorova) lociranim na Internet ili Intranet browseru.

JDF kao sveobuhvatni format baziran na XML programskom kodnom jeziku predstavlja industrijski standard koji na transparentni način zaokružuje proizvodni tijek od zamisli koja je pohranjena u digitalnom obliku do realizacije gotovog proizvoda, kombinirajući okolne resurse i mnogobrojne ulazne informacije.

Osnovna razlika u komunikaciji između JDF-a i ostalih opcija je u njegovoj sveobuhvatnosti odnosno mogućnost da osigura protok informacija na različitim platformama i na različitim postojećim aplikativnim sistemima što ne iziskuje dodatne investicije. Internet povezivanje osigurava u radnom procesu više operativnih funkcija a time i više nivoa upravljanja u razvojnom procesu te se osigurava marketinško-komercijalna logistika. JDF je jedini format koji premošćuje strojeve različitih proizvođača i osigurava integraciju s MIS-om što pruža mogućnost za praćenje proizvodnog procesa. Realnu kontrolu vremenskih normativa u izvršenim radnim fazama kroz sve proizvodne procese kontrolira JMF (Job Messaging Format) kao informatička potpora u dinamičkoj razmjeni informacija. Današnja predložena rješenja u vidu gotovih workflow rješenja ne iskazuju određene kvalitativne pomake jer takvi sustavi nisu generalno modificirani za diferentne profile grafičke proizvodnje. Svaka izdavačko-tiskarska tvrtka treba izgraditi vlastiti workflow koji implementira radne procese sa resursnim modulima koji se temelje na XML povezivanju sa opisom radnih tijekova u JDF zapisu.


Slika br. 2. Automatizirani proces „Smart factory“

4. XML tehnologija u integriranju proizvodnih aplikacija

XML kao najnoviji jezik Internet komunikacije predstavlja ciljano formirani podskup SGML-a (Standard Generalized Markup Language) te ostvaruje potpunu kompatibilnost uz pridržavanje strogih pravila uporabe. Prednosti jednog jezika nad drugim moguće je izvesti u nekoliko osnovnih postavki koje autoru osiguravaju sigurniji rad; prednost rada nad tagovima (otvoreni i zatvoreni); podrživost UNICOD pisma čime je omogućena globalna pismovna komunikacija neovisna o instaliranim operativnim sustavima; uveden sustav pointera i linkova za označavanje i obilježavanje i dr. Strukturirana informacija integrira sliku i tekst kao i karakterne oznake koje određene strukturirane segmente teksta razvrstava prema pridodanoj važnosti. Time se izgrađuje određena struktura unutar informacija odnosno povezanost preko servera i teksta odnosno tablica, vektorske grafike, e-trgovine te ostalih aplikacija koje čine mehanizme identifikacije.

Osnovni razlog za prelazak na novi markerski jezik XML je njegova jednostavnost u radu kao i individualna kreativnost u stvaranju relacionih baza podataka koje se koriste u razradi proizvodnih procesa. XML-om na pojednostavljeni način ispisujemo programski pristup informacijama tako što se svakom segmentu pridodaje odgovarajuća struktura. Instalirajući otvorenu arhitekturu na postojećim standardima CIP3/PPF i Adobe PJTF, stvara se predispozicija za JDF koji upravlja proizvodnim sredstvima i smjerovima.

XML omogućava kreaciju vlastitog zapisa za različite formate prezentacije što pojednostavnjuje protok informacija za različite izlazne aplikacije te omogućava stvaranje vlastitog XML rječnika.


5. Zaključak

Radni tijek grafičke proizvodnje opisuje novi način komunikacije u sustavu izmjena informacija unutar pojedinih odjela na XML tehnologiji te kao standardizacija tiskarske industrije implementacijom novih normativnih standarda radi povećanja učinkovitosti proizvodnih kapaciteta novinske proizvodnje. JDF komunikacija ostvarena pomoću XML jezika integrira programska rješenja na različitim proizvodnim razinama za Internet ili Intranet upotrebu. S kritikom potrebitosti dosadašnjeg načina rada, nameće se imperativ stvaranja baze različitih podataka u proizvodnim odjelima te se tako kreiraju metabaze. Osigurava se napredno (inteligentno) pretraživanje arhiviranih informacija kao i njihova naknadna korekcija uz stvaranje statističkih grafova. Konfiguriranjem baza podataka novinskih normativa, XML se nameće kao subjekt u relacijskoj normizaciji kojom se stvara hijerarhijska struktura dokumenta kao osnova digitalnog načina upravljanja proizvodnjom. Dokumentacija koja izmjenjuje informacije modificirana je i specifično prilagođena za individualna radna okruženja te ne osigurava unificirana programska rješenja. Integracijom informacija koje opisuju radne zadatke (metapodatci) osigurava se potpuna uloga i značenje XML automatizacije te njegova aplikacija putem Web servera. Ulaganjem u razvoj i primjenu višekanalnog hipertekstovnog dokumenta stvaraju se preduvjeti za industrijski razvojni aspekt grafičke industrije. Prilagodbom postojećih dizajnerskih programskih rješenja za prelom stranica (InDesign, QuarkXPress, PageMaker,..) prema web aplikacijama, automatizirana grafička priprema (prepress) usmjerava svoj razvoj prema XML-izaciji cjelokupnog proizvodnog procesa. Osiguravaju se diferentni digitalni izlazi uz veću fleksibilnost kao što je prikaz na Internetu, CD-ROM, DVD, e-knjiga, FTP za drugog izdavača i ostale mogućnosti.

Učinkovitiju produktivnost moguće je ostvariti povezivanjem automatiziranih proizvodnih cjelina u jedinstveni workflow koji objedinjuje konstrukciju proizvoda, analizu proizvodnih tijekova, proces proizvodnje te naknadna analiza proizvoda sa uključenim korektivnim elementima.

References:

[1] www.cip4.org .
[2] Stefan Daun, Reinhard Koch, Jürgen Schönhut,; Specification of the CIP3 Print Production Format, Version 3.0, 1998.
http://www.cip4.org/documents/technical_info/cip3v3_0.pdf
[3] Žiljak Vilko; Digital printing and XML Technology in Graphic Production Planning,
http://www.netplan.gr/customdp_conference/english/program.htm
[4] JDF Specification, Release 1.1, CIP4,2000-2002,
http :// www . cip 4. org / documents / jdf _ specifications / JDF 1.1 a . pdf
[5] Heiner Schilling; JDF, Workflow and Standardization, The Seybold Enterprise Publishing Conference, New York, 2002,
http://seminars.seyboldreports.com/2002_new_york/files/presentations/017/schilling_heiner.ppt