Projekt „označavanja proizvoda“

Dr.sc. vilko Žiljak, Grafički fakultet, Zagreb

Označavanje proizvoda kao osnova kontrole autentičnosti proizvoda i zadovoljavanje obaveza prema državi i društvu

Prijedlog projekta obuhvaća:

Osnivanje državnog zavoda za obilježavanje proizvoda

Projektom bi se obuhvatile sve instance rada Zavoda, svrha, organizacija odjeljenja, razvojnog laboratorija. Projektom bi se predložile poptrebne investicije u opremu, kadrove, edukaciju i specijalizacije.

Svrha žigosanja proizvoda je sprećavanje svih manipolacija proizvoda mimo zakonski određenih načina prodaje, preprodaje, uvoza, izvoza, skladištenja, transporta.

Obilježavanje je kvalitete na današnje poznatoj tehnologiji koja u najvećoj mjeri obuhvaća holografiju i mikroleće. Zadovoljeni su kriteriji koji omogućuju jednostavno utvrđivanje autentičnosi proizvoda pa u tu svrhu rješavaju se pojedini članovi: pozicija obilježavanja, tehniku nanošenja obilježja, ovlaštena kontrola, osiguranje nemogućnosti kopiranje obilježja, čitljivost na laičkoj razini, minimalni upliv u dizajn proizvoda. Samo u izuzetnim primjerima bi se koristile tehnologije za koje se autentičnost provodi labolatorijski ili instrumentalno.

Baza podataka i informatički sustav : Svaki korak u realizaciji zaštite vodi se u bazi podataka koja je višerazinski dostupna (internet) Korisnik može elektroničkim putem kozultirati zaštitni žig: pregled vizuelnog izgleda dinamički, pregled elemenata zaštite, uputstvo u utvrđivanju autentičnosti, opis samog proizvoda sa lektronočkim opisom detalja po kojima je proizvod ušao u promet. baza je centralizirana a puni se kroz elektroničke formulare višeslojno planirane: Forma koju ispunjava proizvođač proizvoda, forma zaštitnog žiga, forma odobrenja, forma građanske primjedbe.

Baza podataka će omogućiti potpunu evidenciju proizvoda sa svrhom pojednostavljenja traženja pojedinog ili grupe proizvoda, njenog transporta, prodaje i zadovoljenja obavezi prema državi. U bazu popdataka ulazi se stupnjevito prema ovlaštenju kao naprimjer: razina inspektora, razina proizvođača, razina prodavača, razina kupca. Slično je i sa statističkim izvještavanjem prema vremenskom razdoblju, prema vrsti žigosanja, prema proizvodima i mnonogim ostalim varijablama.

Osnivanje laboratorija za izradu orginala i softverske određenje zaštitnih žigova . Laboratorij je opremljen uređajima za dokazivanje autentičnosti žiga, kontrolu kvalitete nanošenja žiga na proizvod, ispitivanje folija i mikroleća. Svaki žig prolazi kroz labolatorijse procedure odobravanja, pohranjivanje specimena i zavođenje precizne dokumentacije.

Poslovi edukacije i izvještavanja građana o prepoznatljivosti zaštitnog žiga na proizvodima. Izdavanje brošura, priručnika i promotivnog materijala o novim žigovima. Zavod ima zadatak poticanja uvođenja zaštitnih žigova u najrazličitijim proizvodnim sredinama, sportskim organizacijama, transportnim poduzećima i onima koji izdaju dokumente od državnog značaja.

Trendovi u svijetu s holgrafskom osnovom

Prednosti holograma pred ostalim tehnikama zaštite obilježavanja proizvoda

- hologram se ne može reproducirati ili kopirati niti jednom drugom grafičkom tehnikom
- ima jedinstveni optički efekt, i uočljiv je golim okom
- prilikom pomicanja pod različitim kutevima mijenja se boja i ton grafičkih elemenata
- može se kompjuterski kreirati pri čemu se simulira izgled holograma, pomicanje pod različitim kutevima
- višerazinski pristup - npr. MULTIMATRIX® hologram - višerazinska autentičnost i više nivoa vizualnih sigurnosnih značajki
- na njega se može intervenirati dotiskom pod raznim temperaturama
- može se rezati raznim klišeima i aplicirati kliše na kliše
- mogučnost primjene optički varijabilnih boja, nevidljivih i elektroničkih boja
- mogučnost primjene mikroteksta, animacijskih slika, te nadolazeće nove generacije materijala
- mogučnost numeriranja te godina i mjesec izdanja na hologramu
- holografska traka se može rezati i tako da oblik štance dode do izražaja tek nakon otvaranja proizvoda

Ovaj Projekt uključuje analizu: što je sve proizvedeno na našem tržištu sa upotrebom holograma, koje tvrtke su ga primjenile, koje vrste holograma se koriste, na koji način su se hologrami nanosili. U svrhu ovog prijedloga projekta holografije, razrađena je baza podataka u kojoj se nalaze podaci o vrsti holograma, vrsti nanošenja holograma, kompleksnosti holograma, veličini holograma, vrsti proizvoda na koje su se hologrami nanosili, holografiji kao dizajnerskom i marketinškom elementu proizvoda, holografiji kao finalnoj kontroli autentičnosti proizvoda, dobavljačima holografije i cijenama holograma u Hrvatskoj. Cilj ovog dijela je izvještaj sustavnog stanja kod nas sa projekcijom trenda promjena u primjeni i razvoju holografije. Baza podataka o primjeni holografije u proteklim godinama i trenutnom stanju primjene holografije.

Masovna primjena
Holografija ima tendenciju razvoja u smjeru masovne primjene u svrhu zaštite i proizvođača i potrošaća; na prehrambenim i farmaceutskim proizvodima, na dokumentima, financijskim markicama, novčanicama te svim vrstama grafičkog i medijskog proizvoda. Holografija je u službi kontrole financijskih tokova, kontroli poreza i transakcija na državnoj razini.

U našem laboratoriju su provedena testiranja različitih holografskih folija i različitih tehnika nanošenja holograma. Proučavani su uzorci iz holografske produkcije nekoliko svjetskih proizvođača, namijenjene za tisak u različitim temperaturnim područjima. Primjena holografije je sve veća na dokumentima koji se kasnije nadopunjavaju tiskom na laserskim pisačima. Proučavano je ponašanje različitih holografskih folija u rasponu temperature od 110 *C do 190 *C. Uspoređuje se primjena hladnog nanošenja (samoljepiva izvedba) i termalnog nanošenja. Što se tiče dizajnerskog rješenja usporedba se radi o dizajnu kontinuiranog oblikovanja i primjene sa jednostrukim i dvostrukim registrom.

Projekt obuhvaća iskustva primjene holografije te problemi nanošenja holograma na transportne karte (tramvaj, autobus, željeznica). Grafička industrija se našla potpuno nespremna u tehnici nanošenja holograma, tako da postoje primjeri o nabavi gotovih hologramskih naljepnica, holgrafskih papira ili praznih papira sa otisnutim hologramima (iz razloga što tiskare nisu spremne za tehnologiju kvalitetnog nanošenja holograma). Današnje tiskare nisu opremljene posebnim uredajima za nanošenje holograma već se radi o dorađenim strojevima za foliotisak.

Primjena holograma u zaštiti na ambalaži
Sigurnost zaštite proizvoda postaje sve vise rizična, primjerice u farmaceutskoj industriji. Prema Svjetskoj zdrastvenoj organizaciji (Erik Swain,Trends in Security Packaging, /www.devicelink.com/pmpn/index.html) 10% ljekova je posve krivo od čega 60% ima opasne aktivne sastojke. U nekim zemljama, po istom izvoru, čak 40% lijekova su falcificirani. Ovo pitanje postaje sve značajnije u prodaji proizvoda preko interneta. Farmaceutske industrije razvijaju svojstvenu strategiju određivanja vrste rizika za svaki tip proizvoda.

U zaštiti proizvoda kroz ambalažu treba upotrijebiti višerazinski pristup tehnikama zaštite. Prvi korak zaštite ambalaže proizvoda je upotreba holograma u tisku, tehnike koja se ne može reproducirati ili kopirati niti jednom drugom grafičkom tehnikom.

Najčešći dodaci su zaštite koje se utvrđuju strojnim čitanjem. Nadalje, tu su postupci primjene optički varijabilnih boja, nevidljivih i elektroničkih boja, mikroteksta, animacijskih slika, morfolnih slika (promjene od teksta prema logotipu npr.), te nadolazeće nove generacije materijala. Nadalje; boje koje se promijene kada se pogledaju pod drugoj vrsti svjetlosti te pod drugim kutom gledanja ili boje koje se promjene ako ih dotaknemo, boje koje se mijenjaju ovisno o temperaturi. Svi ti anti-krivotvorujući elementi nisu svakome dostupni, a gotovo nikako čitljivi i reproducirani uobičajenim skanerskim uređajima i procedurama krivotvorenja.

Veći dio površine na ambalaži rezerviran je za obavezne informacije pa je posao dizajnera sve značajniji kako bi se usaglasila zakonska, dizajnerska i sigurnosna pitanja. Sve tvrtke inzistiraju na trenutnoj prepoznatljivosti korporativnog identiteta. Dizajnerski je ovdje prilično velik zadatak - ugurati sve nove grafičko-tiskarske zaštitne elemente i ostvariti koncepcijski jasno i prepoznatljivo rješenje grafičkog proizvoda. U tehnikama zaštite potrebno je voditi računa o brzom prepoznavanju i razlikovanju falsifikata od orginala.

Sami "zaštitni elementi" neće doprinjeti uspjehu ako se ne provodi edukacija o postojanju, važnosti tih grafika, te o razlikovanju originala od mogućih falsifikata. Strategija zaštite sadrži kontinuirano razvijanje novih patenata kako bi se zaskočilo napredovanje falsifikatorskih i raznih alternativnih metoda falcificiranja. Ne smije se stvoriti standard u postupcima zaštite u tisku već su potrebna stalna unapređenja kroz tehnologiju i znanost, kroz nove fizikalno kemijske sustave zaštite. Najbolje zaštite su vrhunska kodiranja prepoznavanja slike i boje, ali te zaštite su samo strojno čitljive različitim laserskim sustavima što ne osigurava običnom potrošaću bilo kakvu verifikaciju. Mijenjane strategije zaštite je nužno što zahtjeva nove toškove. Ali, s druge strane mogu nastati značajne štete ako se ovom pitanju ne posveti dužna pažnja.

Premda je primjena holografije tek na početku primjene na ambalaži, već su prva rješenja doživjela falsifikat putem foliotiska dotiskom čiste srebrne folije (bez holograma).

To su upozorenja da će se u sve većoj primjeni holografije kao zaštitnog elementa i dizajniranju holografije povesti velika briga. Potrebno je što više jasno vidljivih obojenja i veći – uočljiviji kontrasti u dizajnu.

U Projektu će se provesti analiza novog trenda primjene holografije u posebnim hitnim slučajevima. Npr. na sportskim igrama i masovnim ulaznicama na javne otvorene velike priredbe (na kojima nema numeriranih mjesta za sjedenje). Provest će se ekspertna analiza stanja te dati prijedlozi za žigosanje dokumenata kao naprimjer diplome, indexi, potvrde, različiti sertifikati koji imaju snagu državne garancije.

Specijlna višerazinska zaštita u holografiji
Postoje primjeri holograma čija je razina zaštite višerazinska (Multimatrix hologrami).

Takvi hologrami imaju čak tri nivoa čitanja:

1. Prepoznavanje golim okom – nisu potrebni nikakvi alati

Hologram se promatra pod svjetlom, zakretanjem slike - horizontalo, vertikalno, rotiranje. Primjećuju se kinetički efekti (linearani, širenje, rotiranje, kontra-rotiranje). Iščitavaju se dinamički holografski microtextovi, 2D/3D i 3D (stereographic) prikazi.

2.Profesionalna kontrola

Kontroliraju se mikrotext i mikrografika. Koriste se specijalni laseri ukoliko se želi vidjeti kriptogram (prikrivena slika koja se može vidjeti pomoću laserske zrake) ili dinagram (dinamičan kriptogram). Najbolje zaštite su vrhunska kodiranja prepoznavanja slike i boje ali te zaštite su samo strojno čitljive različitim laserskim sustavima što ne osigurava običnom promatraču provjeru.

3. Forenzički laboratorij

Proučavaju se nanotext i nanografika (05 microna+), kodirane nanostrukture, kodirani nanobarkodovi.

Ostale vrste holograma koje su ušle u analaizu ovog rada i osnovne uočene karakteristike:

a) 2D Hologram sastoji se od dvodimenzionih slika. Zadaju se različite boje i pozicije u svakom sloju. Slojevi su svaki za sebe i nema osjećaja dubine i trodimenzionalnosti.

b) 2D/3D Hologram satoji se od višestrukih dvodimenzionalnih slojeva gdje su hologramske slike smještene jedna iza druge s vizualnom dubinom da bi sestvorio efekt trodimenzionalne hologramske strukture. Ima dobru vizualnu dubinu između različitih slojeva i sjaj na prvom sloju.

c) Micro text na hologramu teško se vidi golim okom ili je nevidljiv za golo oko. Može se jasno vidjeti pomoću povećala.

d) Flip-Flop hologram ima karakteristike da se iz različitih kuteva gledanja mogu vidjeti dvije različite slike. Kada se kut gledanja mijenja vodoravno (slijeva na desno) ili okomito (pomicanjem gore dolje).

e) Kinetički hologram sadrži «pokretne slike» i analizira se iz raznih kuteva.

Sa posebnim tehnologijama digitalnih holograma i 2d/3d tehnologijama, logotip ili grafika se mogu inkorporirati u holografske sheme (uzorke). Pomoću kompjuterskog programa za animaciju može se izraditi animirani i 3D hologram.

f) Transparentni hologram koji je na prozirnoj foliji ili prozirnoj vrečici. Primjenjuje se na dokumentima. Tekst ili slika ispod holograma mogu se vidjeti i čitati ispod hologramske naljepnice bez obzira što i ona ima sliku.

g) Hologram sa otisnutim serijskim brojevima. Serijski broj / numeracija je posebni zaštitni element na hologramima. Ima široku primjenu protiv krivotvorenja.

h) Dot-Matrix Hologram dozvoljava stavljanje neograničenog broja kompjutorski generiranih točkica na hologram. Dot matrix hologram je rezultat dizajna koji se sastoji od mnogo sičušnih točkica, gdje svaka točkica ima svoje gradacije boje. One stvaraju dojam promjenjivih slika.

i) 3D hologram kod kojeg je dubina koja se postiže stvarna. Svaki dio slike pomiče se nezavisno na drugu sliku i slike se preklapaju. Pomoču 3D scanera egzaktno se snima svaki sloj (kut gledanja objekta), boja i pretapanje i kasnije kompjuterski priređuju za izradu mastera. Pojedini slojevi se kompjuterski simuliraju, prije nego se ide u izradu radi smanjenja troškova.

Programsko rješavanje i simuliranje holograma sa specijalnim rasterskim elementima
Hologrami koji sadrže vektorsku i pixel grafiku sa posebno dizajniranim rasterskim oblicima, potpuno su nova metoda zaštite u tisku.

Primjena specijalno dizajniranih rastera može biti veoma široka. Mogu se dizajnirati posebni oblici rasterskih elemenata, različitih linijatura i kuteva. Upravo na hologramima jer postižu rezoluciju od 250.000 dpi, u više razina. Iz različitih kuteva gledanja može se vidjeti slika u različitim rasterima, visoke i niske linijature, s posebnim naglaskom na izdvajanje detalja. To se uočava kada se kut gledanja mijenja vodoravno (slijeva na desno) ili okomito (pomicanjem gore dolje).

Svakom elementu holograma mogu se dodijeliti zasebna rastriranja. Rasteri dakle sami za sebe mogu imati ulogu dizajna i prenošenja vizualne poruke jer sami po sebi imaju posebne oblike. Oblik holograma može postati isti kao oblik rasterske točkice u hologramu. Potrebno je dizajnirati vrstu rastera, frekvenciju i kut napredovanja.

Dizajn
Prilikom obilježavanja proizvoda treba nam vrhunski dizajnerski i marketinški nastup. Hologram predstavlja jedinstveni oblik zaštite proizvoda i daje proizvodu dodanu vrijednost kao marketinški element. Hologram otvara mnoge mogučnosti u razvoju višeslojne vizualne poruke, poruke u pokretu i prostornog 3D prikaza. Moguće ga je dotiskivati na ambalažu u modificiranim serijama i oblicima, za svaku seriju proizvoda posebno. Male naklade mogu se vrhunski realizirati digitalnim tiskom koji podnaša troškovnu realizaciju u niskoj nakladi, što je izvrsno za posebne primjene: svečanosti, poslovne poklone, ali čak i samo jedan primjerak grafičkog proizvoda povodom nekog dagađaja.

Pojedine grupacije spremne su za uvođenje holografije, što uključuje originalizaaciju i primjenu holografije. U prijedlogu za izvedbu Projekta će se obraditi stanje holografije u našoj zemlji te usporedba sa stanjem primjene u svijetu. Ukazuje se na put o zaštiti svih proizvoda holografijom. Posebno prehrambenih proizvoda kod kojih bi se holografija primjenjivala i na ambalaži koja nije samo grafički proizvod. To su proizvodi npr. namirnice, svježa hrana. Važan je dokaz o autentičnosti proizvoda, da li je domači, da nije genetski modificiran, hologram je tada garancija da ono što je u pakiranju i jest ono što piše na ambalaži.

Ambalaža
U zaštiti proizvoda kroz ambalažu treba upotrijebiti višerazinski pristup tehnikama zaštite. Moderna zaštita na ambalaži proizvoda je upotreba holograma u tisku, tehnike koja se ne može reproducirati ili kopirati niti jednom drugom grafičkom tehnikom. Najčešći dodaci su zaštite koje se utvrđuju strojnim čitanjem. Nadalje, tu su postupci primjene optički varijabilnih boja, nevidljivih i elektroničkih boja, mikroteksta, animacijskih slika, morfolnih slika (promjene od teksta prema logotipu npr.), te nadolazeće nove generacije materijala. Dodajmo još boje koje se promijene kada se pogledaju na drugoj vrsti svjetlosti te pod drugim kutom gledanja ili boje koje se promjene ako ih dotaknemo, boje koje se mijenjaju ovisno o temperaturi. Svi ti anti-krivotvorujući elementi nisu svakome dostupni, a gotovo nikako čitljivi i reproducirani uobičajenim skanerskim uređajima i procedurama krivotvorenja.

Hologram predstavlja jedinstveni oblik zaštite proizvoda i daje proizvodu dodanu vrijednost kao marketinški element. Hologram ima jedinstveni optički efekt, uočljiv je golim okom i prilikom pomicanja pod različitim kutevima mijenja se boja i ton grafičkih elemenata. Danas se koriste hologrami čija je razina zaštite u čak tri nivoa čitanja - Multimatrix hologrami:

1. Prepoznavanje golim okom – nisu potrebni nikakvi alati

Hologram se promatra pod svjetlom, zakretanjem slike - horizontalo, vertikalno, rotiranje. Primjećuju se kinetički efekti (linearani, širenje, rotiranje, kontra-rotiranje). Iščitavaju se dinamički holografski microtextovi, 2D/3D i 3D (stereographic) prikazi.

2.Profesionalna kontrola

Kontroliraju se mikrotext i mikrografika. Koriste se specijalni laseri ukoliko se želi vidjeti kriptogram (prikrivena slika koja se može vidjeti pomoću laserske zrake) ili dinagram (dinamičan kriptogram). Najbolje zaštite su vrhunska kodiranja prepoznavanja slike i boje ali te zaštite su samo strojno čitljive različitim laserskim sustavima što ne osigurava običnom promatraču provjeru.

3. Forenzički laboratorij

Proučavaju se nanotext i nanografika (05 microna+), kodirane nanostrukture, kodirani nanobarkodovi.

Od ostalih zanimljivih holograma na ambalaži istaknuli bi se transparentni hologrami koji se mogu stavljati u obliku PVC navlake na boce (alkohol, lijekovi u boci, motorna ulja). Koriste kao zaštita od nadopunjavanja i podmetanja sadržaja u boci. Holografska traka na navlaci može biti numerirana. Može se lijepiti i preko ambalaže i područja otvaranja. Na ambalaži se u obliku naljepnice ili utisnute folije mogu aplicirati, 2D/3D hologrami, Dot-Matrix hologrami, Flip-Flop hologram, micro tekst na hologramu i hologram sa otisnutim serijskim brojevima.

Hologram otvara mnoge mogućnosti u razvoju višeslojne vizualne poruke, poruke u pokretu i prostornog 3D prikaza. Moguće ga je dotiskivati na ambalažu u modificiranim serijama i oblicima, za svaku seriju proizvoda posebno. Male naklade mogu se vrhunski realizirati digitalnim tiskom koji podnaša troškovnu realizaciju u niskoj nakladi, što je izvrsno za posebne primjene: svečanosti, poslovne poklone, ali čak i samo jedan primjerak grafičkog proizvoda povodom nekog događaja.

Pojedine grupacije spremne su za uvođenje holografije, što uključuje originalizaciju i primjenu holografije. Da bi se sustavno primijenila i uvodila holografska rješenja na području ambalaže, predlaže se organiziranje nekoliko radnih grupa; grupa za praćenje primjene holografije sa ciljem poticanja i usmjerenja potrebitosti masovne zaštite kako proizvoda samog tako i financijske kontrole; grupa za razvoj originalizacije sa vođenjem baze kreiranih holograma kod nas i u svijetu; grupa za organiziranje i edukaciju o primjeni holografije i tehnikama zaštite proizvoda. Posebno radna grupa treba obrađivati primjenu zaštitne holografije na prehrambenim proizvodima kod kojih bi se holografija primjenjivala i na onoj ambalaži koja nije grafički proizvod. To su proizvodi npr. namirnice, svježa hrana. Dokazuje se autentičnosti proizvoda, kao na primjer, da li je domaći, da nije genetski modificiran. Hologram je tada garancija da ono što je u pakiranju i jest ono što piše na ambalaži. Uskoro će hologram kao kontrola državnog poreza biti na svim proizvodima. Mi se uključujemo u tu važnu bitku kako bi primjena holografije bila sustavna i adekvatno tretirana.

O holografskoj primjeni općenito
Pod ovim terminom obuhvaćamo mnoge tehnologije koje imaju karakteristike da se ne mogu skanirati, fotografirati i obraditi. Godišnje se u svijetu u tom području prijavljuje 2000 patenata. Takovi primjeri dolaze na tržište s različitim nazivima, u različitim rezolucijama koje nose informaciju nekoliko slika, grafika tekstova: visoko rezolucijske izmjenične slike, plivajuće slike, izvedve sa mikrolećama, kinegram, flip-flop digigram. Moderan hologram integrira nekoliko tehničkih rješenja, različite rezolucije, suprotne orjentacije kutova gledanja, različite dubine doživljaja slike, vektorsku i poksel grafiku. Mikroleće će se primjenjivati na novćanicama. O tome će se u javnosti prvi puta vidjeti primjeri tek koncem slijedećeg mjeseca u Kanadi na skupu o inovacijama u sigurnosnom tisku. Mnogi smo imali priliku vodjeti predpremjeru te predložiti, testirati i usporediti niz vlastitih rješenja. Rješenja iz našeg laboratorija se već primjenjuju ali više kao izuzetno grafičko dizajnersko rješenje. Patenti i znanja o mikrolećama se brižljivo čuvaju jer njhova primjena postaje novi grafički dodatak na vrijednosnicama i ambalaži.

Projekt za osnivanje Zavoda odgovorit će na sustav kako i gdje organizirati nanošenje zaštitmog žiga. Ovo je pitanje sa velikim brojem razina izvedljivosti. naprimjer: Izvedba holografskog dodatka na ambalaži preći će u neki slučajevima ruke krajnjeg korisnika. Uređaji za nanošenje i hladnog i toplog holograma postaju jednostavni u rukovanju kao što je rukovanje sa pisačem – printerom. Holoprinter se programira iz računala zajedno s dokumentom na koji se nanosi hologram. Programira se pozicija, periodičnost, vodoravna i vertikalna stepenica razmaka budući da uređaji mogu imati nekoliko glava za vrući foliotisak. Holografske foloje mogu biti pripremane kao kontinuirane, sa registarskom markom kako bi se izrezao planiran grafički oblik, interna numeracija na holografskoj traci. Brzine takovih uređaja postižu i do desetak tisuću udaraca na sat. Holoprinteri se mogu integrirati u proizvodnu liniju za pakiranje sa podešenmom programiranom brzinom strojeva za pakiranje. Takav holoprinter je ugrađen u odjelu pakiranja a to znači nije u tiskari. Do sada su uglavnom tiskare s naznakom «državne» ili «tiskare za zaštitni grafički proizvod» pravile veliku misu od toga posla. Holografsku traku treba kupiti krajnji korisnik i sam organizirati nanošenje na ambalažu, internu vrednosnicu ili kao dodatak dizajnu grafičkog proizvoda. Za rizične proizvode u dučanima, nanošenje holograma će se obavljati u samom dučanu ili skladištu tog dučana. Rizični proitvodi su, naprimjer, oni koji se kupuju zbog garancije marke, brenda, proizvođača – kada treba zaštiti kupca od podvale robe s kopirnog izvorišta. Kupci će se povremeno naučiti da autentičnost robe mora imati adekvatno verificiranu informaciju.

Važnost takove primjene leži u sveopćoj doradi grafičkog proizvoda koja postaje krajnje jednostavna ali sa veoma visokom zaštitom. I sada se mnoge ulaznice, vrednosne karte izdaju i dorađuju ispred krajnjeg kupca. Pisači nanašaju podatke kako bi se na mjestu prodaje obavila individualizacija i izdavanje vrednosnice. Holografski dodatak obavljat će se upravo na tom krajnjem mjestu.

Ministarstva financija izdavat će svoje holografske trake s numeracijom i registarskom oznakom. Traka, nakon upotrebe, vraćat će se natrag u tu državnu kuću na uništavanje. Svaki rizičan proizvod nosit će kroz holograski pečat informaciju o podmirenju obaveza prema državi.

Zaključak
Projekt „označavanja proizvoda“ kao osnova za kontrolu autentičnosti proizvoda i zadovoljavanje obaveza prema državi i društvu ima za cilj ekspertno organizirati svu dokumentaciju, obrazloženja, svrhu i ciljeve osnivanja državnog zavoda za obilježavanje proizvoda . Nosioc projekta je Prof . dr. Vilko Žiljak, tajnik Odjela za grafičko inžinjerstvo u Akademiji tehničkih znanosti hrvatske. Ustanova, kao nosioc Projekta je Akademija tehničkih znanosti hrvatske.

www.ziljak.hr
prof. dr. Vilko Žiljak
28. 09. 2005.