Intenzivne promjene u grafičkoj doradi

prof. dr. sc. Vilko Žiljak, Grafički fakultet, www.ziljak.hr

Grafička industrija se konsolidira, stabilizira u tržištu s novim zahtjevima masovne primjene tiska u boji i finalizacije grafičkog proizvoda koji nosi dorade s holografijom, lakiranjem, plastificiranjem, egzotičnim izrezivanjem i obilježavanjem za automatizirani transport. Preživjela je bezobzirni napad modernog dizajna uvođenjem programibilne integracije konvencionalnog i digitalnog tiska. Tiskare koje su ostale u vrhu tržišnog natjecanja suočavaju se sa kontinuiranom razvojem informacijske i komunikacijske tehnologije i njenog utjecaja na cjelokupnu grafičku industriju. Spomenimo tri naslova s intenzivnijim razvojem u tiskarskom vrtu ambalaže: holografija, digitalni tisak i hibridni sustavi.

Holografska primjena
Pod ovim terminom obuhvaćamo mnoge tehnologije koje imaju karakteristike da se ne mogu skanirati, fotografirati i obraditi. Godišnje se u svijetu u tom području prijavljuje 2000 patenata. Takovi primjeri dolaze na tržište s različitim nazivima, u različitim rezolucijama koje nose informaciju nekoliko slika, grafika tekstova: visoko rezolucijske izmjenične slike, plivajuće slike, izvedve sa mikrolećama, kinegram, flip-flop digigram. Moderan hologram integrira nekoliko tehničkih rješenja, različite rezolucije, suprotne orjentacije kutova gledanja, različite dubine doživljaja slike, vektorsku i poksel grafiku. Mikroleće će se primjenjivati na novćanicama. O tome će se u javnosti prvi puta vidjeti primjeri tek koncem slijedećeg mjeseca u Kanadi na skupu o inovacijama u sigurnosnom tisku. Mnogi smo imali priliku vodjeti predpremjeru te predložiti, testirati i usporediti niz vlastitih rješenja. Rješenja iz našeg laboratorija se već primjenjuju ali više kao izuzetno grafičko dizajnersko rješenje. Patenti i znanja o mikrolećama se brižljivo čuvaju jer njhova primjena postaje novi grafički dodatak na vrijednosnicama i ambalaži.

Izvedba holografskog dodatka na ambalaži preći će u ruke krajnjeg korisnika. Uređaji za nanošenje i hladnog i toplog holograma postaju jednostavni u rukovanju kao što je rukovanje sa pisačem – printerom. Holoprinter se programira iz računala zajedno s dokumentom na koji se nanosi hologram. Programira se pozicija, periodičnost, vodoravna i vertikalna stepenica razmaka budući da uređaji mogu imati nekoliko glava za vrući foliotisak. Holografske foloje mogu biti pripremane kao kontinuirane, sa registarskom markom kako bi se izrezao planiran grafički oblik, interna numeracija na holografskoj traci. Brzine takovih uređaja postižu i do desetak tisuću udaraca na sat. Holoprinteri se mogu integrirati u proizvodnu liniju za pakiranje sa podešenmom programiranom brzinom strojeva za pakiranje. Takav holoprinter je ugrađen u odjelu pakiranja a to znači nije u tiskari. Do sada su uglavnom tiskare s naznakom «državne» ili «tiskare za zaštitni grafički proizvod» pravile veliku misu od toga posla. Holografsku traku treba kupiti krajnji korisnik i sam organizirati nanošenje na ambalažu, internu vrednosnicu ili kao dodatak dizajnu grafičkog proizvoda. Za rizične proizvode u dučanima, nanošenje holograma će se obavljati u samom dučanu ili skladištu tog dučana. Rizični proitvodi su, naprimjer, oni koji se kupuju zbog garancije marke, brenda, proizvođača – kada treba zaštiti kupca od podvale robe s kopirnog izvorišta. Kupci će se povremeno naučiti da autentičnost robe mora imati adekvatno verificiranu informaciju.

Važnost takove primjene leži u sveopćoj doradi grafičkog proizvoda koja postaje krajnje jednostavna ali sa veoma visokom zaštitom. I sada se mnoge ulaznice, vrednosne karte izdaju i dorađuju ispred krajnjeg kupca. Pisači nanašaju podatke kako bi se na mjestu prodaje obavila individualizacija i izdavanje vrednosnice. Holografski dodatak obavljat će se upravo na tom krajnjem mjestu.

Ministarstva financija izdavat će svoje holografske trake s numeracijom i registarskom oznakom. Traka, nakon upotrebe, vraćat će se natrag u tu državnu kuću na uništavanje. Svaki rizičan proizvod nosit će kroz holograski pečat informaciju o podmirenju obaveza prema državi.

Izdavač će, prilikom preuzimanja robe iz tiskare, doraditi grafički uradak sa hologramom. Taj posao će samo u posebnim masovnim primjenama, možda, odraditi tiskara. Ako pak tiskare stvarno žele uzeti i taj dio kolača moraju se već sada jako pripremiti.

Digitalni tisak na ambalaži
integrira mogućnost korištenja spot boja u veoma širokom prostoru valnih dužina. Od infracrvenog, preko vidljivog do ultraljubičastog područja. Za digitalni tiak moguće je naručiti boju koja ima željena svojstva vidljivosti, u apsorpciji i refleksiji za zadano tretiranja ulaznog svjetla i željenu valnu dužinu reflektiranog svjetla. To omogućuje strogu individualizaciju u prelazu iz vidljivog u nevidljiv prostor svjetlosti te upotrebu detektora koji se za otkrivanje autentičnosti otiska mogu posebno projektirati. Ambalaža u budućnosti biti će puna posebnosti i upotreba individualno projektiranih spot boja.

Nadalje, digitalni tiskarski strojevi su sve više i jednostavnije upravljivi iz računala krajnjeg korisnika. Programi za individualizaciju se nalaze na slobodnom tržištu. Individualizacija slovima, brojkama, slikom, grafikom. Neki noviji digitalni tiskarski strojevi danas postižu malo rasipanje tonera tako da se postiže tanka linija i do trečine tipografske točke. To je važno u primjenama tiska vrednosnica i upotreba individualnih rasterskih elemenata. Na digitalne tiskarske strojeve moguće je povezati u hibridnu liniju: doradne uređaje za savijanje, biganje, foliotisak, klamanje.

Hibridne linije
postaju jak razvojni zalogaj u tiskarstvu. Razvoj znači i napuštanje postoječih tehnologija premda još u punoj funkciji kvalitete. Hibrid grafičke pripreme tiskovne forme, tiska i dorade postaju stvarnost. Takovi namjenski orjentirani tiskarski sustavi upotrebljavaju nekoliko tiskarskih tehnologija, nekoliko doradnih procesa te u završnici obavljaju, pakiranje i adresiranje naprimjer. Stroj u kojem se izvađa fleksotisak, sitotisak, digitalna individualizacija, foliotisak uz finalizaciju modularno projektiranu sa operacijama: savijanje, sakupljanje, šivanje, koričenje, biganje, perforacija, klamanje, bušenje, čoškanje, rilanje, plastificiranje, vakumiranje, blinddruck, kaširanje, štikanje, spajanje, razdvajanje, oplemenjivanje, spiralni uvez.... Za neki konkretan grafički proizvod pojedine se operacije preskaču. Neke su operacije paralelne radi usaglašavanja brzina. Računalno nadgledanje sakuplja podatke kako bi to bila baza informacija za optimalizaciju podešavanja slijedećih radnih naloga. Važno je razraditi modele, digitalne modele koji su sami inicijatori prijedloga projekta izvedbe nekog novog grafičkog proizvoda. Za sve to traže se grafičari sa visoko tehnološkim znanjima i sposobnostima prebacivanja s jednog posla na drugi.

Budućnost se najavljuje u novom načinu „digitalnog upravljanja“ tiskarskom proizvodnjom: sa bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme. Komunikacija sa kupcima: sa bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme. Komunikacija sa agencijama koje postaju planeri i organizatori proizvodnje. natjecanje u borbi za posao izmiče tiskarama i prelazi u informacijski sustav Agencija. Agencije postaju informacijsko središete znanja o sposobnostima tiskara. Mnoge se Gutenbergove stvari mijenaju, ali količina grafičkog proizvoda izuzetno raste u cijelom svijetu. Internet je unaprijedio glad za informacijom a indirektno i pisanom informacijom.

Otvaraju se novi poslovi. Naprimjer, raste primjena ubacivanja nekoliko umetaka u novine. U novinama je prošla godina zabilježila rast od 3.7% a predprošla je imala rast od 1.9% prema prethodnoj godini. Selektivno ubacivanje sa adresiranjem i individualizacijom. Inkjet označavanje i individualna isporuka, usmjereno uručenje. Na kraju se zapitajmo: da li tehnologija slijedi trendove ili trendovi počinju jer se novosti dešavaju u tehnologiji.

Vilko Žiljak,

U Zagrebu, 21. 9. 2005.

Ovaj rad je sa dopunama publiciran u časopisu za ambalažu i grafičku industriju broj 4/2005, prosinac 2005, godina X , str .105

www.ambalaza.com i www.ambalaza.hr