Infracrveno područje na vrijednosnicama izvedeno s procesnim bojama

Vilko Žiljak, Ivana Žiljak, Klaudio Pap, Jana Ž. Vujić


Sažetak

Tiskarske boje odazivaju se od ultravioletnih do infracrvenog područja radijacije. Tiskarske boje ciljano se izrađuju za vidno područje ljudskog oka kako bi se maksimalizirala vjerna reprodukcija slike u boji. Vrijednosnice se tiskaju sa spot bojama koje nisu namijenjene reprodukciji „šarenog orginala“ ali koriste svojstva bojila u područjima koja nisu vidljiva bez posebnih svjetla ili translatornih skanera. Procesna CMY bojila nemaju odziva u infracrvenom području iznad 700 nm, premda su osnova reprodukcije koja se izvodi iz RGB sustava. Svojstva bojila različita su kada se se ispitivanje provodi u tom rubnom ili višem IR području. Naša istraživanja odnose se na suhi toner u Tisku sa Xeikonom. Razlog je istražiti mogućnosti individualizacije i primjene zaštitnog IR svojstva u color grafici. Postavljena je teza da je moguće izvesti IR otiske u svim vrijednostima tona boje koje su mješavina od sve tri CMY komponente. To bi značilo da se simulacija IR boje provodi na realnom dokumentu ako se upotrijebe sva procesna CMYK bojila. Tvrdnja je da se na istom dokumentu mogu primjeniti područja koja odredimo da se vide i područja koja se ne vide u IR osvjetljenju. Pritom, šarena slika u području vidljivom za ljudsko oko daje isti doživljaj boja kao i da nema tog programiranog IR efekta. Programsko rješenje podrazumijeva dvostruku separaciju prelaza iz RGB-a u CMY a potom u CMYK. To se primjenjuje na svaki slikovni element. Informacija o tome koji će se piksel vidjeti a koji pikel se neće vidjeti u IR području može se odrediti na više načina. Razvijen je softverski alat koji koristi dvije slike. Prva je ona koja je vidljiva u području valnih duljina za ljudsko oko a druga slika je ona koja je vidljiva amo u IR području. Druga slika može biti samo maska kojom se određuje prostor razgraničnja vidno / IR. Druga slika može biti slika u kontinuiranom tonu koja se vidi amo u IR području. I prva i druga slika može biti vektorska ili piksel grafika. Ako je druga slika vektorska a prva slika piksel grafika tada se druga slika prethodno translatira u piksel grafiku. Individualizacija IR područja rješava se generiranom maskom u vrijeme izvođenja tiska, a ovisno o zadatku odnosa vidnopodručje / IR područje. Ilustrirani primjeri su maske na siječenju brojaka (slika1) te spoj dvije nezavisne slike (slika 2). Otisak u ovoj publikaciji je napravljen na Xeikonu tako da se teze u ovom radu mogu naknadno provjeriti, ali s IR skanerom. Avio snimke Šibenika i Rovinja ugrađene su u jedinstvenu strukturu za IR sakrivanje. Rovinj je „maska“ s kontinuiranim tonom koja se ne vidi u među koćama Šibenika. Slika u boji Šibenika, gledana u IR 1000 nm, pokazuje Šibenik kroz siluetu Rovinja.