SPECIFIČNI ELEMENTI SLOVNIH ZNAKOVA U KREIRANJU DIGITALNIH RUKOPISNIH OBLIKA

K. Možina, N. Stanić Loknar

Sažetak

Digitalizacija rukopisnih oblika može se izvesti na više načina. U ovom radu navedene su prednosti izrade digitalnih rukopisnih oblika korištenjem specifičnih elemenata slovnih znakova. Slovni znakovi unutar bilo kojeg fonta mogu se podijeliti u grupe prema sličnosti ovisno o vrsti poteza kojima su nastali. U rukopisnom pismu također je moguće slovne znakove sličnih poteza svrstati u pojedine skupine i izabrati specifične elemente pomoću kojih će se kreirati digitalna slova. Tijekom digitalizacije prvo se stvaraju digitalni elementi slovnih znakova od kojih se kasnije kreiraju čitavi fontovi. Kod digitalnih znakova stvaranih na taj način znatno će biti skraćeno vrijeme usaglašavanja pismovnog reza, visine slovnih znakova i debljine linija. Usaglašavanje debljinskih vrijednosti provodi se isto kao i kod svih drugih načina digitalizacije ispisivanjem velike količine tekućeg teksta.
Ključne riječi: specifični elementi, slovni znak, rukopisno pismo

SPECIFIC ELEMENTS OF LETTER SIGNS IN CREATING DIGITAL HANDWRITTEN FORM

K. Možina, N. Stanić Loknar

Summary

Digitalization of handwritten forms may be carried out in different ways. The paper lists the advantages of designing digital handwritten forms by using specific elements of alphabetic characters. Alphabetic characters falling into any font scope may be divided into groups depending on their similarity in respect to the type of stroke used in creating them. In handwritten letters it is also possible to classify alphabetic characters having similar strokes into separate groups and choose specific elements with the help of which digital characters will be created. During digitalization digital elements of letter signs are first created and on basis of them complete fonts are created afterwards. When digital signs are created in this manner the time of bringing into coordination the letter cut, alphabetic character height and the line width will be significantly reduced. The width values are brought into coordination in the same manner as all other types of digitalization by large quantities of current text printout.
Keywords: specific elements, alphabetic character, handwritten letters

Uvod
Postupak digitalizacije rukopisa zahtjevan je process, koji je sastavljen od više faza. Prva faza je izrada rukopisa. Na njegovoj osnovi se izradjuje digitalni oblik pisma odn. font. Sljedeća faza digitalizacije rukopisa je unos rukopisa i njegova obrada u određenom kompjuterskom programu (npr. FontLab). Za kvalitetno pismo je jako važna digitalizirana pretvorba pisma. Značajan posao u digitalizaciji rukopisa je usklađivanje sličnih poteza različitih slova odn. znakova pisma, što olakšava daljnji posao, te daje svim znakovima fonta homogen oblik.
Podjela slovnih znakova u skupine
U svakom pismu pa tako i u latiničnom postoji određena sličnost kod slovnih znakova. To je ono što neko pismo čini prepoznatljivim. Na temelju sličnih znakova koji se koriste u pojedinim pismima može se odrediti koja je to vrsta pisma. Svako pismo je specifično i karakteriziraju ga određeni potezi svojstveni baš tom pismu. Prema tome može i laik za kineski jezik vrlo lako na temelju specifičnih znakova koje koristi kinesko pismo prepoznati o kojem pismu se radi. Isto tako specifične poteze kojima nastaju slovni znakovi koristi i latinično pismo. Unutar jedne vrste pisma postoje slovni znakovi koji imaju veću međusobnu sličnost pa se takvi znakovi svrstavaju u skupine. Skupine nastaju prema vrsti poteza koji se koriste pri stvaranju znakova. Svi latinični slovni znakovi nastaju korištenjem nekoliko vrsta poteza, a to su: okrugli, vertikalni, ravni, dijagonalni i kvadratni potezi.
Tako se općenito latinični znakovi dijele u ove skupine:

1. o, c, e (okrugli potezi)
2. b, d, p, g (okrugli i kvadratni potezi)
3. a, s (okrugli i dijagonalni potezi)
4. i, l (vertikalni potezi)
5. f, t, j (zaokruženi vertikalni potezi)
6. n, h, m, u, r (zaokruženi i ravni potezi)
7. v, w, y, x (dijagonalni potezi)
8. k, z (dijagonalni i kvadratni potezi)

1. O, Q, C, G, S (okrugli potezi)
2. B, P, R, D, J, U (okrugli i kvadratni potezi)
3. E, F, H, L, I, T (kvadratni potezi)
4. A, V, W, X (dijagonalni potezi)
5. M, N, K, Z, Y (dijagonalni i kvadratni potezi)

Ova podjela latiničnih slovnih znakova u pojedine skupine odnosi se na Tehničke oblike pisama. Podjelom sličnih slovnih znakova u skupine i izdvajanjem specifičnih djelova slovnih znakova odnosno poteza od koji su slova građena znatno je olakšan proces digitalizacije tehničkih oblika pisama. Kod digitalizacije prvo se kreiraju digitalni oblici pojedinih poteza koji čine slovni znak, a kasnije se njihovom kombinacijom stvaraju čitavi slovni znakovi. Takav način izrade znatno skračuje vrijeme izrade digitalnih oblika pisama.
Podjela rukopisnih slovnih znakova ovisi o stilu kaligrafskog pisma (3). Kod rukopisnog pisma oblici pojedinačnih znakova ovise i o pojedincu, pogotovo ako to nije kaligrafsko pismo, koje bi se trebalo držati nekog stila.
U postupku dizajniranja pisma, u našem primjeru u fazi usklađivanja poteza slovnih znakova, trebamo biti naročito pažljivi na usklađene omjere između pojadinačnih djelova slova, kao što su: visina slova, širina slova, produžetci u ascendar i descendar, debljina osnovnog poteza, razlike u debljini poteza, veličina i oblik serifa (5, 6), ako ih pismo ima. Također trebamo biti pažljivi kod početnih uzlaznih i zaključnih silaznih poteza, što je jako značajno kod rukopisnih pisama, te prijelazi između pojadinačnih poteza slovnih znakova (5).
Eksperimentalni dio
U eksperimentalnome dijelu ovog rada korištana su rukopisna pisma studenata. Ispitana je mogućnost podjele slovnih znakova rukopisnih oblika u skupine. Skupine su kao i kod tehničkih oblika pisma stvarane prema sličnosti poteza kojim nastaju slovni znakovi. Izabrani su specifični elementi i pomoću njih je stvoren digitalni font. Svi ispitani rukopisni fontovi su bez serifa. Kod svih fontova sa serifima, serifi su jednaki kod svih slova pa se kod ovakvog načina digitalizacije serif može izvesti kao još jedan dodatni elemenat slova. Serifi ne utječu mnogo na vrijeme izrade digitalnih fontova pomoću specifičnih elemenata znakova pa zato nisu ni uzeti u ispitivanje.
Kod ovakvog načina izrade fontova najvažniji dio procesa digitalizacije odnosi se na stvaranje grupa slova. Potrebno je pažljivo i detaljno proučiti rukopis kako bi se slova najtočnije grupirala prema sličnosti poteza kojim su nastala. To je najvažniji dio procesa i zahtjeva najviše vremena jer on znatno olakšava i skračuje nastavak digitalizacije. Kada su slova ispravno grupirana odabiru se specifični elementi, zapravo zajednički elementi koji stvaraju digitalne znakove jedne grupe. Taj dio procesa digitalizacije mora biti kvalitetno odrađen kako bi nastavak bio što jednostavniji i lakši a dobiveni digitalni font kvalitetan i vjeran rukopisu.

Font GF007 JS

Slika 1

Slova se mogu grupirati u ove grupe:

1. P, B, R
2. Ž, Z
3. S, Š
4. M, N, I, K, H, F, T, E, L
5. O, C, Č, Ć, G
6. D, Đ
7. A,V
8. J, U

1. b, d , h, k, t
2. a, b, d, đ, o, p
3. c, e, ć, č
4. s, š
5. z, ž
6. m, n, u
7. g, j,f

Slovni znak koji se ne može svrstati u nijednu grupu je: l.
U rukopisnom fontu GF007JS slovni znakovi su svrstani u skupine po sličnosti poteza kojim nastaju. Verzali su podijeljeni u osam, a kurenti u sedam grupa. Izdvojeni su specifični elementi od kojih se može napraviti čitav font.

Slika 2 verzali


Na slici br.2 su prikazani specifični elementi koji se koriste za izradu verzalnih slova fonta GF007JS. Kombiniranjem ovih osam elemenata mogu se u programima za izradu digitalnih slova izraditi sva verzalna slova prikazanog rukopisa. Potrebno je ispravno posložiti i spojiti ove elemente i tako stvoriti sve verzalne znakove ovog digitalnog fonta.

Slika 3 kurenti

Na slici br.3 prikazani su specifični elementi koji stvaraju kurentna slova rukopisa prikazanog na slici br.1. Zbog specifičnosti rukopisa kurentno slovo „l“ potrebno je izraditi posebno. Ono u sebi sadrže drugačije poteze koji se ne mogu upotrijebiti za ostale znakove. Zbog toga je najpraktičnije rješenje kreirati cijeli slovni znak. Kada bi se posebno stvarali elementi za taj znak oni se nebi mogli upotrijebiti za ništa drugo.
Font GF007 MC

Slika 4

Slova se mogu grupirati u ove grupe:
1. A,V
2. P, B, R
3. C, Č, Ć, D, Đ, O, E,G
4. B, P, R
5. F, H, I, K, L, M, N, T
6. S, Š
7. Z, Ž
1. a, c, č, ć , e, o,
2. b, d, đ, p, t
3. h, k
4. m, n, u
5. g, j
6. l, f
7. s, š
8. z, ž
Slovni znakovi koji se ne mogu svrstati ni u jednu grupu su: J, U, i, r, v

Slika 5. verzali

Slika 6. kurenti

Na slikama broj 5. i 6. prikazani su elementi pomoću kojih se mogu kreirati svi digitalni znakovi rukopisnog fonta GF007MC. Neki od elemenata za stvaranje verzalnih slova mogu se upotrijebiti i za kreiranje kurenata. To se posebno odnosi na verzalna slova „Z, Ž“ koja su kod ovog rukopisa ista i kod kurenata samo je razlika u visini. Rukopisni potez kojim su ova slova stvarana je specifičan i svojstven samo tim slovnim znakovima, pa ga nije moguće upotrijebiti za stvaranje drugih znakova ovog fonta. Isto se odnosi i na kreiranje kurentnih slova „s, š“.

Font GF007VR

Slika 7

Slova se mogu grupirati u ove grupe:
1. A, V
2. C, Č, Ć, G, O
3. D, Đ
4. E, F, H, I, K, L, M, N, T
5. B, P, R
6. S, Š
7. Z, Ž
8. J, U

1. a, b, d, đ, o, p
2. c, č, ć, e,
3. g, i, j
4. h, k, l, t
5. m, n, u
6. s, š
7. r, v, z, ž

Slovo koje se ne može svrstati ni u jednu grupu je: f

Slika 8. verzali

Slika 9. kurenti

Rukopisni font GF007VR je pravilan i vrlo sličan tehničkim oblicima pisama. Za izradu takvog digitalnog fonta potrebno je manje elemenata za stvaranje svih digitalnih znakova.
U ovom fontu osim kurentnog slova „f“ nema ni jednog drugog znaka koji ima specifične poteze. Jednino je taj slovni znak potrebno digitalizirati posebno iz predloška. Verzalna i kurentna slova „s, š“ su ista, razlika je jedino u visini.
Font GF007MC1

Slika 10

Slova se mogu grupirati u ove grupe:
1. A, V
2. C, Č, Ć, G, O
3. D, Đ
4. E, F
5. H, I, J, K, L, M, N, T
6. S, Š
7. Z, Ž

1. a, b, d, đ, o, p, g
2. c, č, ć , e
3. m, n, v
4. t, l
5. s, š
6. z, ž

Slova koja se ne mogu svrstati ni u jednu grupu su: B, P, R, U f, h, i, j, k, u

Slika 11. verzali

Slika 12. kurenti

Font GF007MC1 je izveden u pismovnom rezu Italic (ukošeno). Kod izrade elementa za kreiranje digitalnih znakova potrebno je paziti na njihov nagib. Rukopis je uredan i postoji velika sličnost između slova pa se digitalni font može stvoriti od relativno malo specifičnih slovnih elemenata. Čitavi slovni znakovi kreirani su za verzalna slova „s, š“ i kurentno „f“.
Font GF007PT

Slika 13

Slova se mogu grupirati u ove grupe:
1. A, V
2. C, Č, Ć
3. D, Đ, G
4. E, F, H, I, K, L M, N, T
5. B, P, R
6. S, Š
7. Z, Ž
8. J, U

1. a, c, č, ć, e,
2. b, d, đ, o, p, g
3. i, j
4. m, n, u
5. h, k, l, t
6. s, š
7. z, ž