ŠTO DONOSI RAČUNARSKA GRAFIKA U GRAFIČKU I INTERAKTIVNU KOMUNIKACIJU?

Gorazd Golob

Sažetak

U ovom je članku prikazan razvoj pisma, koje se pretvara u formi i primjeni od individualnog rukopisa preko tiskarskog sloga do suvremene interaktivne komunikacije. Taj razvoj možemo pratiti kroz varijacije oblika koje su vezane za primijenjenu tehnologiju, društveni razvoj, umjetničke trendove, način komuniciranja i prevladavajući sadržaj poruke. Sva su navedena područja doživjela mnoge promjene, koje rezultiraju ne samo u bezbroj fontova i njihovoj primjeni u dizajniranju grafičkih i drugih proizvoda, nego i u potrebi po novim definicijama etabliranih pojmova kao što su pismo, tipografija, grafička komunikacija i dr.
Treba naglasiti da smo osobito u Europi, ali i u drugim zapadnim zemljama, u razdoblju od antičkog Rimskog Carstva do kraja 20. stoljeća primarno prakticirali i promovirali linearno (serijsko) komuniciranje i obradu tekstualnih i drugih informacija, što je prouzrokovalo snažan razvoj i uvođenje tipografskih pravila u slogu. Danas postaje primarno vizualno komuniciranje u kojem slika, video, animacija i multimedijsko komuniciranje postaju glavni elementi poruke, a sam proces obrade teksta i slike je potpuno digitaliziran. Time raste potreba za većom slobodom u tumačenju i prihvaćanju postojećih odnosno postavljanju novih pravila u komuniciranju, tipografiji i dizajnu. Ta pravila se stalno mijenjaju i dopunjavaju a tome pridonosi i “demokratizacija” primjene računala, koja daje priliku gotovo svakom korisniku računala da se izražava i dokazuje na području dizajna, tipografije i interaktivnog komuniciranja i tako utječe na opću prihvatljivost svojih rješenja. Profesionalna tipografija 21. stoljeća osim poznavanja konvencionalnog sloga, uz korištenje računarske grafike, traži veću fleksibilnost i široko poznavanje područja grafičkog i interaktivnog komuniciranja za postizanje optimalnih rezultata.
Ključne riječi: tipografija, digitalizacija, komunikacija, interaktivnost

What does computer graphic bring into graphic and interactive communication?

Gorazd Golob

Summary

In this work the development of script is presented, changing of its form and usability from individual manuscript over typesetting into current interactive communication. Those changes can be observed by variations of script glyphs influenced by technology in use, social development, trends in fine arts, way of communication and dominant content of the message. Many changes in mentioned fields arise and results are not only infinite number of fonts and their use in the design of graphic and other products but also in the need of the new definition of well known words like script, typography, graphic communication ...
It is important to highlight that in Europe and other western countries in period from antic Roman Empire up to the end of 20th century we primarily used and promoted linear (serial) communication and processing of textual and other information which influenced a powerful development and introduction of typographic rules in typesetting. Today the visual communication with picture, video, animation and multimedia has become primary elements of the message. The text and image processing are completely digitalized. The need for more freedom in translation and acceptance or establishing of new rules in communication, typography and design arise. The rules are changing and supplementing all the time, together with »democratization« of computer users, giving many of them opportunity to express and prove themselves in the field of design, typography and interactive communication and encouraging general acceptance of their proposals. Professional typography in 21st century, respecting conventional typesetting skills and use of computer graphic, seeks more flexibility and wide knowledge in the field of graphic and interactive communication to achieve optimal results.
Key words: typography, digitalization, communication, interactivity