VIZUALNA KOMUNIKACIJA U FUNKCIJI INTERKULTURALNE KOMUNIKACIJE

Mario Plenković

Sažetak

Novo povijesno razdoblje vizualne i interkulturalne komunikacije sve više određuju novi informacijsko-komunikacijski procesi, snažan razvoj građana Interneta i ICT tehnologija u konvergentnom medijskom i digitalnom okruženju. Tehnologije vizualnih komunikacija postaju sastavni dio kulture, gospodarskog i društvenog razvoja na svim razinama razvojne komunikacije.
U radu se vizualna komunikacija ciljano sinkronijski i dijakronijski analizira u funkciji razvojne interkulturalne komunikacije na svim razinama lokalne, nacionalne regionalne, evropske i globalne komunikacije.Vizualna komunikacija se sustavno i paradigmatski promatra kao oblik strateške kooperativne i interkulturalne interakcije koja sadrži dva proturiječna komunikacijska učinka a to je proces približavanja različitih vizualnih kultura (konjukcija) i proces udaljavanja vizualnih kultura (disjunkcija). Vizualna komunikacija se promatra kao komunikacijski proces očuvanja kulturnog, gospodarskog i političkog identiteta, interesa i moći interkulturalnog komunikacijskog globalnog društva. Novi medijski izazovi vizualne komunikacije u radu se hipotetski promatraju kao kulturološki, socijalni i komunikološki procesi prilagodbe tehnologije u cilju stvaranja nove kulture vizualnog i interkulturalnog življenja, rada, stvaralaštva, mira i tolerancije te očuvanja kulturnog identiteta malih naroda i malih zemalja.
U zaključnom razmatranju autor problemski ukazuje na razvojnu vizualnu budućnost koja implicira demokratizaciju svakog društva. Budućnost vizualne interkulturalne komunikacije autor teorijski eksplicira u kontekstu razvoja medijske digitalizacije i stvaranja nove društvene “participativne mreže građana Interneta” koja će omogućiti svim građanima participativno vizualno interakcijsko komuniciranje u globalnom informacijskom i komunikacijskom interkulturalnom konvergentnom okruženju.
Ključne riječi: Vizualna komunikacija, mediji, interkulturalna komunikacija, medijska konvergencija, medijska digitalizacija, komunikologija.

VISUAL COMMUNICATION IN FUNCTION OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Mario Plenković

Summary

The new historical era of visual and intercultural communication is more and more defined by new information and communication processes, strong development of citizens of Internet and ICT technologies in convergent media and digital environment. Visual communication technologies are becoming integral part of culture, economy and social development on all levels of developmental communication.
In this paper, visual communication is analized, in synchrony and diachrony mode, in function of developmental intercultural communication on all levels of local, national, regional, european and global communication. Visual communication is systematically and paradigmatically observed as a form of strategic cooperative and intercultural interaction which includes two contradict communication effects, and those are the process of convergence of different visual cultures (conjuction) and the process of alienation of visual cultures (disjunction). Visual communication is observed as a communication process of preservation of cultural, economical and political identity, interest and power of intercultural communicational global society. New media challenges of visual communication are hypothetically observed as cultural, social and communicational processes of adjustment of technology with goal of creating new culture of visual and intercultural living, work and creativity and preservation of cultural identity of small nations and small countries.
In the final part, the author is refering to developmental visual future which implicates democratization of every society. The author is explaining the future of visual intercultural communication in the context of development of media digitalization and the creation of „participative network of the citizens of Internet“ which will enable participative visual interactive communication to all citizens in the global informational and communicational intercultural convergent environment.
Key words: Visual Communication, Media, Intercultural Communication, Media Convergence, Media Digitalization, Communication Science