Upravljanje konfiguriranjem novinskog postrojenja

Mario Barišić, Jakov Borković, Igor Čaljkušić

Abstract

1. Uvod

U radu se istražuju i analiziraju čimbenici koji utječu na odluku o izgradnji integrirane konfiguracije novinskog postrojenja u širem smislu – od planiranja samog građevinskog postrojenja pa sve do nijansiranja elemenata tehničke konfiguracije. Pritom se posebice analiziraju slijedeće poslovne cjeline:

 • okruženje novinske industrije
 • ugovor o tiskanju
 • ugovor o investiciji
 • postrojenje i tehnologija

Razrađuje se metodologija unutar svakog od prikazanih područja a rezultati istraživanja daju se kroz smjernice koje su mogući generator odluke unutar predloženih varijabli.
Pritom je osnovni naglasak na vremenu (proces od ideje do realizacije ne bi smio biti kraći od 24 radna mjeseca), dizajniranju građevinskog postrojenja, nadzora nad kritičnim elementima poslovnog ugovaranja, pa tek nakon svega konfiguriranju tehničkog postrojenja.

2. Predmet istraživanja

2.1. Analiza okruženja novinske industrije

Novinsku industriju, u elementima tehničke slojevitosti, danas determiniraju slijedeća svojstva:

 • prisutna je velika kompleksnost u širem smislu na tržištu industrije novinskog izdavaštva i tiskarstva
 • novinska industrija nalazi se pred velikim izazovima, tj. već danas se intenzivno razvijaju novi, fleksibilni biznis-modeli unutar novinske industrije
 • nažalost, sve jasnije se može zaključiti da prolazi vrijeme investiranja u velike novinske sustave namijenjene tiskanju isključivo jednih dnevnih novina u izrazito velikoj nakladi (čast izuzecima)
 • raste potreba za velikom dinamizacijom unutar novinskog izdavaštva i tiskarstva
 • razvijaju se novi, multiplatformski modeli izdavanja novina
 • teško je zamisliti ekonomsko opravdanje za investiciju od više milijuna eura...katkad i desetaka milijuna....da bi se tiskale novine u svega jednoj smjeni....ili u svega nekoliko sati

Može se ustvrditi i slijedeće:

 • raste potreba za cjelodnevnim iskorištenjem novinske rotacije
 • raste potreba za dodatnim poslovima i mogućnostima unutar novinskog postrojenja
 • čak niti formati samih novina nisu vječni niti stabilni - gotovo da i nema ozbiljnijih novinskih izdavača koji ne razmišljaju o smanjenju formata novina.....ili su to već i učinili
 • pojavljuju se razni oblici dodatnih poslova......hitset prilozi, romani, knjige, križaljke, telefonski imenici......
 • naravno, i zahtjevi za kvalitetom su drastično porasli
 • zahtjevi za racionalizacijom prisutni su na svim razinama......posada ljudi, utrošak repromaterijala, rast volumena proizvodnje u jedinici vremena.....
 • ukratko, izuzetno kompleksno vrijeme za novinske izdavače.....izuzetno kompleksno vrijeme za novinske tiskare

2.2. Ugovor o tiskanju

Istražuju li se tržišni modeli ugovaranja poslovnog odnosa između izdavača i tiskare, koji u konačnici rezultiraju ugovorom o tiskanju, daju se slijedeće ključne determinante:

 • usvojeni izdavački plan je polazište u planiranju tehničke konfiguracije budućeg novinskog postrojenja
 • godišnji, petogodišnji i perspektivni plan izdavanja novina mora biti poznat i jasan te mora biti precizno tehnički razrađen (predkalkulacija, simulacija, maketa, pilot-probni primjerci, rokovnik izrade, regionalna organizacija tiskanja i distribuiranja novina...)
 • potrebno je, što je moguće detaljnije, planirati tehničke karakteristike.....broj stranica, format, broj sekcija, broj boja, insertacije i ostale doradne poslove (razna ljepljenja, klamanja i sl.), predtisak, adresiranje...
 • obaveza je i simulirati detaljne projekcije troškova (repromaterijal, usluga, ostali fiksni i varijabilni troškovi)

Nužni su i naredni koraci (često nedostatno planirani prilikom planiranja samog postrojenja):

 • pristupa se egzaktnoj simulaciji rokovnika izrade (sva potrebna vremena - vrijeme zatvaranja stranica prema izdanjima, vrijeme kretanja rotacije, vrijeme isporuke...)
 • planira se konfiguracija novinske rotacije
 • izrađuje se plan smještaja rotacije, plan potrebnih građevinskih i logističkih radova, svi terminski planovi
 • obavljaju se sva nužna školovanja (tiskari, elektroničari, mehaničari, električari, djelatnici u okruženju novinske rotacije - skladište, CTP, novinski ekspedit)
 • planira se cjelokupna logistika do najsitnijih detalja.....do mase i formata paketa novina za distribuciju

Opći parametri ovakvog ugovora sadržavali bi slijedeće:

 • opće odredbe (predmet tiskanja, način naručivanja tiskovine, način plaćanja...)
 • rokovnik
 • parametre pripreme tiskovne forme (standardizacija redakcijskog sustava, reprofotografije, kolornih profila i načina izrade završnih datoteka - PS i PDF dokumenti)
 • precizan protokol kvalitete (referentni ISO, nanosi, tolerancije, odstupanja...)
 • protokol o reklamacijama - skala reklamacija u odnosu na odstupanja - potrebno ju je definirati na početku
 • parametre utroška repromaterijala i dozvoljenih prekoraćenja
 • papir za tisak i sve ostale ključne repromaterijale
 • parametre isporuke i distribucije novina
 • ostale komercijalne parametre (cijena za tiskanje osnovnog lista, mutacija, sekcija, predtiska, insertacija, ručnih manipulacija...)
 • stale tehnički parametri (skladištenje papira, ulazna kontrola, manipulacija otpadnim papirom....)
 • vrijeme trajanja ugovora

cilj: višegodišnji ugovor o tiskanju novina

 • ne postoji pisano pravilo, međutim, uobičajena je praksa da se ovakvi ugovori sklapaju na minimalno 5 do 7 godina
 • naravno da postoje primjeri i duljeg trajanja ugovora između izdavača i tiskare
 • ugovor je u direktnoj ovisnosti o veličini investicije i tome tko je nositelj investicije

I više je nego nužno definirati naredna područja:

 • scenarij u slučaju ozbiljnjih kvarova tj. zastoja
 • obeštećenja u slučaju manjkavosti u isporuci ili nedostatku isporuke
 • parametre "više sile"
 • backup plan tj. ŠTO AKO???
 • prebacivanje na alternativne izlaze i/ili alternativne tornjeve
 • smanjenje ukupnog broja stranica
 • smanjenje broja izdanja - spajanje izdanja
 • smanjenje broja kolornih stranica ili neki sličan scenarij
 • u svakom slučaju, backup plan je apsolutna nužnost i mora biti precizno definiran na samom početku obeštećenja u slučaju prekida ugovora
 • fiksna odšteta
 • preuzimanje kreditnih ili leasing obaveza ili neko slično rješenje koje mora biti unaprijed precizirano
 • najavljivanje novih projekata i obaveze daljnih investicija
 • protokol o dodatnim aktivnostima
 • plan dodatne nadogradnje ili izmjene postojeće konfiguracije
 • radi promjene formata, opsega, koncepcije izlaženja ili nekog drugog razloga - potrebno je razraditi scenarij potrebe za izmjenom izvorne instalacije - prava, obaveze, način doinvestiranja...

2.3. Područje investicijskog ugovaranja

Kod ugovaranja investicije nužni su najprije osnovni elementi suradnje tj. budućeg poslovnog ugovora:

 • predmet ugovora s dobavljačem opreme - detalji rotacije i ostale periferije
 • precizni komercijalni uvjeti (cijena, način plaćanja, instrumenti garancije plaćanja)
 • rok isporuke i plan distribucije
 • osiguranje isporuke i transportno osiguranje
 • plan utovara s preciziranim međusobnim obavezama
 • obeštećenja u slučaju kašnjenja isporuke ili u slučaju ako hala nije spremna za prijem cjelokupnog postrojenja
 • plan školovanja

Pritom je posebno nužno naglasiti i slijedeće:
* nužno je nikada ne dozvoliti scenarij potpisivanja "tipskog ugovora" kakav najčešće susrećemo na tržištu
* takvi su ugovori u redu ako ne postoje nepredviđene okolnosti.....međutim, dođe li do neželjenih komplikacija - nikada se ne bi bilo u ravnopravnoj poziciji potpisom ovakvog ugovora
* naime, svi u poslovni odnos ulaze isključivo s dobrim namjerama, ali, obaveza je pravno se zaštititi tj. predvidjeti većinu pravnih mogućnosti u raznim neželjenim scenarijima
* potrebno je imati i više nego aktivnu ulogu u prijedlogu stavki ugovora
* potrebno je dodatno precizirati neke značajne detalje.....

Pritom se naglašava nužnost razrade narednih prijedloga:
* povisiti iznos oštete u slučaju kašnjenja isporuke od strane proizvođača stroja
* znatno detaljnije definirati međusobne obaveze prilikom unosa i same instalacije te, shodno tome - izraditi elemente eventualnih odšteta
* definirati maksimalno vrijeme mogućeg stajanja stroja u garantnom roku
* definirati odštetu po satu stajanja stroja za svaki dodatni sat koji prelazi definiranu satnicu (npr. što ako, primjerice, unutar garantnog roka dođe do značajnih problema i propusta a proizvođač stroja ih bespogovorno ispravi o svom trošku ali pritom potroši 500 neplaniranih sati viška?)
* unaprijed definirati scenarije mogućih produženja garancije u ovisnosti o stanju stroja
* definirati garantirano vrijeme u kojem se proizvođač stroja obavezuje proizvoditi sve dijelove na isporučenoj rotaciji (15 godina bilo bi poželjno)
* inzistirati na garanciji za cjeloviti paket, tj. i za kompletnu periferiju od podizvođača - potrebno je izbjeći veliki broj ugovornih partnera u lancu - sve je potrebno dogovoriti isključivo s proizvođačem same rotacije
* definirati načine ugradnje nadogradnje na softveru, elektronici, pultovima i ostalim dijelovima rotacije
* definirati dijelove za koje garancija vrijedi znatno dulje od godinu dana (standardno trajanje garancije za opće funkcioniranje stroja)
* primjerice, bilo bi poželjno imati garanciju na sve cilindre u trajanju od deset godina
* precizno definirati servisni ugovor - cijene rada, cijene rezervnih dijelova, vrijeme odziva, dijelove rotacije koji uvijek moraju biti na skladištu proizvođač - primjerice, neki vitalni motori
* definirati paket rezervnih dijelova koji dolaze uz samu rotaciju
* višegodišnji ugovor s izdavačem novina i precizan i kvalitetan ugovor s dobavljačem novinske rotacije - osnovni preduvjeti investicije
* investicija mora biti precizno definirana - potrebno je transparentno prikazati obaveze izdavača, tiskare i proizvođača stroja
* dodatni preduvjet (naravno, ako je investicija ekonomski analizirana i opravdana) je profesionalna priprema prostora unutar same tiskare

2.4. Upravljanje građevinskim postrojenjem

Istraživanje nužnih koraka prilikom sveobuhvatnog planiranja dizajna samog postrojenja dijeleo se u nekoliko osnovnih tehničkih područja:
temelji
* dimenzija hale
* dimenzije stroja-osnovne
* dimenzije stroja-sekundarne (komandni pultovi, elektro-sobe, izlagači dijelovi stroja, transportni dijelovi prema ekspeditu...)
* skladišni prostor i ctp prostor kao integrirani dijelovi jedinstvene logističke organizacije
* statički i dinamički proračun
* statička opterećenja
* dinamička opterećenja
* debljina temeljne ploče
* diletacija samog stroja, način izvedbe diletacije (dodatni betonski bazen ili sl.), izvedba sidrenja stroja, (fiksatori, vijci za regulaciju)
* tolerancija temeljne ploče u strogoj ovisnosti o uputama proizvođača stroja (+/- u mm po dužnom metru po osi stroja)
* geodetska kontrola instalacije stroja putem fiksnih točaka
* geodetska kontrola temeljne ploče kao i naknadne povremene kontrole
* plan radova (plan unosa u postrojenje, raspored, dinamika...)
klima
* opći klimatski uvjeti unutar cjelokupnog postrojenja
* mikroklimatski uvjeti okoliša stroja
* mikroklimatski uvjeti pogona elektro-postrojenja
* uvjeti u skladištu rola papira
* savjetuje se parcijalna klimatizacija po visini radi visine tornjeva
el. energija
* jednofazna / trofazna
* vršna snaga
* priključak adekvatne radne snage snage
plinska instalacija
* potrošnja kod zagrijavanja sušare
* potrošnja kod stalnog pogona
* pritisak zemnog plina
tehnološka voda
* sadržaj klora, sulfata, nitrata
* tvrdoća vode
* sredstvo za vlaženje
zaštita od buke - prema zakonskom propisu

Nužan je, pritom, i nadzor nad dodatnim područjima:
* priključak na internet (daljinska dijagnostika),
* rasvjeta na pultovima (ISO)
* kompresorska stanica
* kvaliteta komprimiranog zraka
* vlastita trafostanica
* stabilizacija napona
* jakost magistralnog plinskog voda (ili je potreban dodatni plinski kompresor)
* radove moraju izvoditi isključivo ovlašteni izvođači
* parametri kvalitete moraju biti striktno ispoštovani tj. u skladu s egzaktnim uputama proizvođača

Priprema prostora najčešće traje mjesecima – deset mjeseci do 1 godinu.
Tek nakon svega navedenog – slijedi tehničko konfiguriranje same rotacije.

3. Tehnološke smjernice tehničke konfiguracije

Da bi se egzaktno izveli postupci konfiguriranja novinskog postrojenja, potrebno je istražiti, analizirati i eksperimentalno testirati tridesetak varijabilnih elemenata od kojih se sastoji svako novinsko postrojenje. Prezentirat će se samo ključni segmenti novinske rotacije, kako slijedi:
* koncepcija rotacije
* broj tornjeva i kapacitet svakog tornja
* broj izlaza
* sistem izmjene ploča
* sistem za pranje gumenih navlaka
* kontrolni sistemi
* sistemi obojenja i vlaženja
* aparati za savijanje
* dodatna oprema
* novinski ekspedit

3.1. Formati

Kada se analiziraju formati dnevnih novina, nužno je naglasiti slijedeće:
* u direktnoj su ovisnosti o koncepciji novina
* potrebno je analizirati trendove koji su prisutni na izdavačkom tržištu
* nužno je analizirati i uštede u potrošnji papira

Pritom je poželjno uvijek se planski kretati unutar područja postojećih novinskih standarda, a to su:
nordic format
* broadsheet: 570 x 400 mm
* tabloid: 400 x 285 mm
* 560, 570, 578, 598 mm

rhinic format
* broadsheet: 520 x 350 mm
* tabloid: 350 x 260 mm
* 510, 520, 533, 546 mm

berliner format
* broadsheet: 470 x 315 mm
* tabloid: 315 x 235 mm
* 450, 470, 500 mm

gdje se iznosi mjera 570, 520 i 470 mm odnose na osnovne klastere standarda unutar novinske industrije a pokazuju mjeru odreza arka tiskanog na novinskoj rotaciji.

sl1

foto: MAN Roland; izvor: INMA

3.2. Dizajn tornja – odluka o koncepciji tiskanja

Satelitski toranj
Ako se razmatra satelitski koncept tornja, a u skladu s našim istraživanjem, nužno je uočiti slijedeće karakteristike ovakvog tehničkog rješenja:
* 9-cilindrični satelitski koncept - najkvalitetniji kolorni otisak i najkvalitetniji kolorni registar na tržištu novinskih rotacija
* izrazito kratak put između točki obojenja tj. između boja koje sudjeluju u otiskivanju
* izbjegnut fanout problem
* najčešće se koristi u najzahtjevnijim izvedbama novinske rotacije
* gotovo u pravilu se instalira u odlično opremljenim izvedbama satelitskih tornjeva u domeni dodatne i kontrolne opreme
* na tržištu najčešće u 4:2 i 6:2 izvedbama tj. u kapacitetu 16 i 24 str. (broadsheet) tj. 32 i 48 str. (tabloid) kapaciteta po tornju
* u novije vrijeme i u 4:1 izvedbi
* idealan za 4-bojnu produkciju najviše novinske kvalitete
* nije pogodan za hitset izvedbu sa sušarom dok je u UV instalaciji odlično rješenje

„H“ Toranj tj. guma-guma koncept

Prilikom izbora ovakve koncepcije tornja, susrest će se naredne karakteristike:
* guma-guma tiskovne jedinice
* standardizirana kvaliteta
* prilična fleksibilnost
* idealan za hitset izvedbu sa sušarom zbog pravilnog i jednostavnog puta papira
* 8-cilindrični dizajn u raznim izvedbama
* 4/4 tisak dobre kvalitete ili 2/2 tisak s dvije papirne trake dodatno povećanih kapaciteta i dodatne fleksibilnosti
* izražen fanout problem zbog priličnog razmaka među točkama obojenja - potrebni neki od oblika fanout kompenzacije
* u raznim izvedbama, najčešće 2:2, 3:2, 4:1, 4:2
* odlično i vrlo prihvaćeno rješenje ali ipak nešto manje izražene kvalitete tiska od 9-cilindričnog satelitskog koncepta

izvor: MAN Roland

Nadalje:
* na tržištu su prisutne izvedbe od 2:1 pa sve do 6:2 koncepta
* od 4 do 24 broadsheet stranice tj. od 8 do 48 tabloidnih stranica po tornju
* 2:1, 2:2, 3:2, 4:1, 4:2, 6:2 koncepti
* jednostruke, dvostruke i trostruke širine
* jednostruki ili dvostruki obujmi cilindra
* koncepti različiti po kapacitetu, namjeni, cijeni investicije, fleksibilnosti
* različiti i po cijeni otiska po stranici

Da bi se znalo u kojem bi smjeru trebao kretati izbor u području koncepcije samoga tornja, obaveza je projicirati i slijedeće:
* tiskaju li se jedne, dvoje ili više dnevnih novina istovremeno
* tiskaju li se broadsheet ili tabloid novine.....malog ili velikog opsega.....u sekcijama ili...
* tiskaju li se na jednoj ili više lokacija
* vrijeme tiska (kreće li se s tiskom u 5, 6, ili 7 h navečer ili pak oko ponoći)
* tiskaju li se jedinstvene i cjelokupne novine na više lokacija (više istih rotacija) ili osnovni korpus u centralnoj tiskari (glavni kapacitet) koji se transportira u regionalne centre gdje se tiskaju samo regionalni arci (centralna rotacija i nekoliko manjih i fleksibilnijih rotacija)
* ova ali i još mnoga druga pitanja daju odgovor u kojem smjeru treba krenuti prilikom odlučivanja

Nadalje:
* postoje li potrebe za određenim oblikom personalizacije (inkjet dodatci)
* da li je nužno integrirani hitset tisak (ili UV)
* na koji način su ukomponirani međusobni formati (hitset+coldset)
* hitset format mora biti usporediv s klasičnim hitset rotacijama
* nitko nije u mogućnosti investirati 10, 20 ili 30% povećanu količinu papira ako su hitset proizvodi na novinskoj rotaciji u neracionalnom formatu tj. u formatu većem od formata na izvornom hitsetu.

Kako je izbor koncepcije tornja jedno od najčešćih istraživačkih dilema, daju se rezultati istraživanja o ključnim karakteristikama tri osnovna koncepta tornja, s aspekta kapaciteta samog tornja.

4:2 i 6:2 koncept


izvor: MAN Roland

* rotacije najvećeg kapaciteta
* u pravilu dolaze snažno opremljene
* rotacije za najveće opsege i najveće naklade
* u pravilu su moguće razne kombinacije konfiguriranja
* 6:2, zbog velikog formata (48 tabloidnih stranica ili 24 broadsheet stranica) u pravilu u satelitskoj 9-cilindričnoj izvedbi – u protivnom je nemoguće izbjeći fanout zbog širine papirne trake
* 4:2 koncept, s dvije trake papira nudi brojne dodatne mogućnosti u 2/2 tisku
* pogodni za jednostruku i dvostruku proizvodnju
* nisu najracionalnija rješenja (cijena otiska) u području velikih i brojnih mutacija stranica – prisutan je veliki broj izmjena ploča koje poskupljuju otisak

2:2 (3:2) koncept

izvor: MAN Roland

* iako nije najsretnije rješenje za velike opsege tj. veliki broj stranica (potreban je veći broj tornjeva), mogu se detektirati brojne prednosti
* fleksibilan u mijenjanju formata po širini cilindra
* idealan izbor za hitset
* racionalan radi rola papira male širine
* manji format gumene navlake
* dvostruko manje ploča nego u 4:2 konceptu
* lakše upravljanje tiskom
* lakša manipulacija rolama u skladištu
* gotovo u pravilu jako dobro opremljene i automatizirane rotacije
* pogodan za jednostruku i dvostruku proizvodnju

4:1 koncept

izvor: MAN Roland

* također dvostruko manje ploča nego u 4:2 izvedbi
* kao i 2:2 koncept, nije najpogodnije rješenje za velike opsege
* izrazito racionalno, brzo i fleksibilno rješenje
* broj stranica u punom formatu u jednostrukoj proizvodnji (8 B ili 16 T) u količini od cca 85 000 - gotovo dvostruko više nego u 2:2 izvedbi u istoj vremenskoj jedinici
* izrazito pogodan za regionalne tiskare i regionalna novinska izdanja
* mogući vrlo kvalitetni rokovnici
* primjerice, tisak jednog punog tornja s regionalnim stranicama, radi velike brzine, može početi i nekoliko sati kasnije nego u bilo kojem drugom konceptu
* nema mogućnost duple proizvodnje
* cjenovno, otprilike na pola puta između 2:2 i 4:2 izvedbe - nije uvijek pravilo - ovisi o proizvođaču

Potrebno je dodatno determinirati i slijedeće:
* valja imati na umu da postoje razne mogućnosti kada se tretira ukupni format tj. ukupni tehnički gabariti same instalacije
* posebice u najnovije vrijeme moguće je birati između raznih rješenja
* primjerice, kompaktni tornjevi 4:2 ili 6:2, jednakog kapaciteta kao "klasični" tornjevi u istoj izvedbi......postoji mogućnost tehničke izvedbe i s tornjevima koji su 5-6 metara niži po visini
* postoje i brojne druge mogućnosti, npr. 90 stupnjeva zakrenuti aparat za savijanje...
* ukratko, poput velikog industrijskog transportnog broda, svaka rotacija je poseban projekt i može se projektirati na nekoliko različitih načina

izvor: KBA

3.3. Automatizacija

Potrebno je imati na umu da su na današnjem tržištu novinskih rotacija prisutne uistinu različite razine ali i različiti pristupi rutinama automatizacije pojedinih područja tiskanja ili nadzora nad tiskanjem.

 

izvor: MAN Roland

Navode se samo osnovna područja:
* različiti sustavi i različita rješenja s istim ciljem: ubrzati i racionalizirati proizvodnju i učiniti ju što kvalitetnijom
* cut off, web tension,color register, inline density
* automatska izmjena ploča
* automatizirano logističko upravljanje
papirom u skladištu....

Postoje brojni dodatni tehnički detalji koje je potrebno detaljno istražiti u značajnim tehničkim varijablama.....
* nosači rola,
* sustavi obojenja,
* sustavi za vlaženje,
* sustavi za pranje gumenih navlaka......

Prilikom odluke o izboru tornja (prema formatu novina, koncepciji tornja i kapacitetu samog tornja), moguće je istraživanje proširiti i na druga područja ofsetne tehnologije tj. određenih tehnoloških rješenja koja se naslanjaju na sami ofset ali su u svojoj biti različiti. Tako je, primjerice, moguća odluka u smjeru područja bezvodnog ofseta – tada se mogu očekivati slijedeće karakteristike ovakvih sustava:
* kompaktni, fleksibilni i u znatnoj mjeri automatizrani sustavi
* bez problema voda-boja balansa
* bez fanouta
* najmanja makulatura na tržištu novinskih rotacija: svega 100-tinjak primjeraka startne makulature
* unatoč određenim skepsama, ovo je područje velikog i krajnje interesantnog potencijala
* određene tehničke (npr. upravljanje temperaturom) i komercijalne poteškoće (npr. visoka startna cijena repromaterijala, posebice tiskarskih ploča) vrlo se uspješno rješavaju i može se zaključiti da bezvodni ofset iz dana u dan postaje tržišna realnost
* vrlo će interesantno biti pratiti daljnji razvoj bezvodnog ofseta, iako, uz preko 10 uspješno instaliranih novinskih postrojenja u 2008. godini - on je definitivno već i danas prisutan.

3.4. Novinski ekspedit

Novinski ekspedit je, u svojoj osnovi, integrirani dio cjelokupne novinske investicije te je nedostatno istražiti novinsku proizvodnju bez novinskog ekspedita.
Pritom je nužno imati na umu slijedeće smjernice:
* osnovni je cilj novinski ekspedit učiniti što je moguće fleksibilnijim dijelom instalacije koji će uvelike povećati lepezu ukupnih proizvodnih mogućnosti
* u trendu su sustavi s 10-ak i više insertacijskih stanica
* nužno je kod takvih sustava da omogućuju da tehničke karakteristike priloga koje primaju imaju minimalnije tehničke limite (formati, debljine, vrste papira, opseg, broj priloga, vrste priloga...)
* dodatne tehnološke mogućnosti moraju biti iskorištene ako za to postoje marketinške potrebe: klamanje manjeg formata, razni oblici ljepljenja......stickers, postcard...
* potrebno je setovima duplih noževa za otvaranje novina i za otvaranje priloga (ili nekim drugim tehničkim rješenjem) predvidjeti maksimalnu fleksibilnost ubačenih priloga....prilog na prilog, prilog u prilog....kombinacija priloga i sl...

Nadalje, potrebno je odlučiti i osnovno:
* on-line ili off-line sustav novinskog ekspedita?
* u on-line izvedbi gotove novine izlaze bez posrednika i bez međufaza - racionalno i brzo rješenje
* u off-line izvedbi povećavaju se troškove investicije (sustavi namotavanja novina na bubanj kao i dodatni transportni radnici) ali se, isto tako, povećava fleksibilnost i ušteda u samoj fazi proizvodnje
* navodi se samo jedan primjer: postoji li i najminimalniji kvar ili bilo kakav zastoj na rotaciji tijekom otiskivanja novina - ne mora stajati i postrojenje novinskog ekspedita nego normalno može odmotavati novine ili priloge
* ne susreće se tada potreba za novim kretanjem rotacije i ne stvara se dodatni broj makulaturnih primjeraka
* npr. na nakladi od 100 000 novina, samo 2-3 nepredviđena stajanja povisuju ukupan broj takvih primjeraka i do 2-3 %, u ovisnosti o broju izdanja što je na razini godine veliki financijski izdatak
* nužno je istražiti i dodatne tehničke mogućnosti: adresiranje, programirani paketi, bar-kodovi, sortiranje...

3.5. Skladište i logistika

Danas je područja upravljanja logistikom direktno vezana za automatizaciju i racionalizaciju kao i za integriranu analizue pozicioniranja skladišno-logističkih rutina zajedno s područjima novinske rotacije i novinskog ekspedita.
Pritom je nužno imati na umu slijedeće:
* danas smo svjedoci prisustva velikog udjela automatizacije i robotike unutar logističkog upravljanja skladištem
* od automatskog i jednokratnog istovara šlepera, pa sve do dovođenja role na stroj - postoje izvedbe cjelokupne integrirane automatizacije u svim fazama (transport, istovar, otpakiravanje rola, transport do stroja, evidencija potrošnje...)
* kao posljedica na djelu je scenarij u kojem skladište papira od nekoliko tisuća tona s prometom i od par stotina tona otisnutog papira dnevno - u logističkom smislu nema potrebe za radnicima
* troškovi su manji, kvaliteta je povećana a i sama makulatura se smanjuje - ukupni otpad od role (zajedno s hilznom) pada ispod 1.3-1.4%

Pritom je nužno dimenziju automatizacije i robotike prilagoditi ukupnoj investiciji i ukupnosti tržišnih traženja. Nije, naime, sasvim racionalno veliko ulaganje od nekoliko ml. eura ako je obrtaj prerađenog papira nedovoljno velik u svojoj ukupnosti akumulacije.
Osim financijske dimenzije, veliki se prostor ušteda može očekivati u samoj organizaciji skladišnog prostora – posebice u elementima ergonomski postavljene logističke organizacije skladišnog poslovanja.

3.6. Tiskovna forma

Iako samo područje izrade tiskovne forme nije najnužnije vezano za istraživačku aktivnost oko konfiguriranja novinske instalacije, barem ne u ovom istraživanju, postoje brojne mogućnosti same izvedbe tehnologije izrade tiskovne forme. Stoga je nužno istražiti i eksperimentom se odrediti prema tehničkim varijablama u području pripreme tiskovne forme, prije svega imajući u vidu slijedeće:
* danas su podjednako zastupljene termalna i violet tehnologija
* sve više se naglašava i prisutnost tehnologije bez razvijanja, tj. na način da se ključne faze razvijanja obavljaju na samoj novinskoj rotaciji
* potrebno je inzistirati na visokoj automatizaciji - bar kod obilježavanja ploča - prema formi, tornju, boji i poziciji –kao i automatskoj kontroli kvalitete razvijanja, redosljeda, optičkog bušenja i savijanja ploča
* naravno, kao i ulazne rutine za preeflight čekiranje datoteka na više razina....potrebno je dizajnirati rutine kojima se pristigli PS i PDF dokumenti kontroliraju što je moguće "dublje"
* nužno je težiti cjelokupnoj automatizaciji u prometu datoteka između izdavača i tiskare

3.7. Hitset ili UV

U fazi oplemenjivanja kvalitete novinskog otiska dodatnom fazom sušenja i stabilizacije otiska, sljedeći su zaključci ovog istraživanja (vezano za dilemu da li se odlučiti za tehnologiju sušenja otiska istovjetnu hitset tehnologiji – sušara za sušenje – ili za tehnologiju vezanu za UV) :
* investicija u UV cure je financijski manje zahtjevna a i sama instalacija zauzima znatno manje prostora
* hitset sušara je financijski prilično zahtjevnija, zauzima više prostora te troši priličnu energiju
* međutim, UV boje su i dalje prilično skupe te se još uvijek može očekivati skuplji otisak u UV verziji (trenutnose govori o 15-ak posto skupljem otisku)
* nadalje, hitset je i dalje (možda se netko i ne složi s tom konstatacijom) sustav s kvalitetnijim otiskom iako je pred UV tehnikom u budućnosti također znatan potencijal

4. Zaključak i nalazi istraživanja

Nalazi ovoga istraživanja mogu se sublimiratri u slijedećim smjernicama:
* suradnja u trokutu izdavač-tiskara-proizvođač stroja - ključna je za kvalitetno planiranje ukupne investicije u cjelokupno tehničko postrojenje
* potrebno je usporediti, kako ukupne investicijske troškove, tako i ukupne relativne troškove - cijena po otisku, fleksibilnost i dodatne mogućnosti samih rotacija - da bi se mogao uspješno dizajnirati koncept vlastitih potreba
* potrebno je upoznati se sa svim tehničkim detaljima i tehničkim mogućnostima koji se nude na tržištu tj. nužno je eksperimentalno i iskustveno optimizirati područje od tridesetak varijabli unutar kojih odlučujemo o izgledu budućeg tehničkog postrojenja
* nužno je imati viziju i stratešku odrednicu jer rotacija mora uspješno raditi 10 - 15 godina te i nakon tog perioda mora biti tehnički inovativna
* nužnost je slijediti trendove automatizacije, racionalnosti, porasta kvalitete te svih oblika pojačane fleksibilnosti i pojačane uštede - tj. potrebno je razviti nove biznis modele
* svako novo postrojenje je unikatan projekt, prilagođen specifičnim izdavačkim i tiskarskim potrebama – ne postoje gotova, unificirana i istovjetna rješenja
* nužno je ispravno i realno vremenski planirati ovakvu investiciju – sigurno se radi o godinama a ne o mjesecima
* svaki nepotreban detalj na budućoj konfiguraciji može povisiti ukupnu razinu investicije za znatan iznos

5. Reference

1. Kipphan, H:: Handbook of print media“, Springer-Verlag, Berlin, 2001.
2. Romano, R.M., Romano, F.J.: The GATF Encyclopedia of Graphic Communication Yearbook 2000. GATF Press, Sewickley (PA) 2000.
3. Walenski, W.: Der Rollen Offsetdruck, Fellbach, 1996
4. Katalozi o konfiguriranju novinskih rotacija (GOSS, KBA, MAN Roland)

U radu su korišteni fotografski materijali u vlasništvu tvrtki MAN Roland i KBA.

Prezentacija