Primjena sustava upravljanja kvalitetom u tiskarstvu, sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2000.

Dragutin Repar, Darko Agić, M. Strgar Kurečić

Uvod:
Certifikat ISO 9001:2000 dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom unutar grafičke tvrtke sukladan zahtjevima iz norme i da je usklađen sa propisima. Budući da ga izdaje neovisna certifikacijska kuća, certifikat klijentima daje do znanja da tvrtka ima implementirane nužne interne procese radi ispunjavanja obveza norme. Međunarodno priznata norma ISO 9001:2000 je općenita. To nije norma nekog određenog proizvoda, već se primjenjuje na sve vrste proizvodnih i uslužnih djelatnosti. Uvela ju je Organizacija za standardizaciju (ISO) sa ciljem uspostave međunarodnih zahtjeva za Sustave upravljanja kvalitetom.

Provođenjem politike kvalitete i zadovoljavanjem zahtjeva norme ISO 9001:2000., Uprava tiskare želi osigurati upravljanje sustavom kvalitete u svim segmentima poslovanja.

Procesni dio:

Unutar procesnog dijela pretpostavlja se model koji poštivajući ISO propise, ali i procedure posebno razrađene za kontrolu tiskarskog sustava pretpostavlja slijedeće:

1. Standardizirati proces proizvodnje prema vlastitom zahtjevu kvalitete te prema zahtjevu,
potrebama i očekivanjima kupca.
2. Povećati prihod tiskare koji ovisi o zadovoljavanju očekivanja kupaca koji imaju pravo
zahtijevati kvalitetu i ocjenjivati usklađenost proizvoda s dogovorenim elementima i potrebnim
standardima.
3. Odnos prema kupcu graditi na međusobnom povjerenju, korektnom obavještavanju te     
učinkovitom rješavanju elementarnih nesuglasica na obostrano zadovoljstvo.
4. Odabrati  dobavljača po cijeni, kvaliteti i rokovima isporuke, što je važno za postizanje  
kvalitete i sukladnosti proizvoda.
5. Provođenjem sustava kvalitete povećati iskoristivost radnog vremena i učinkovitost prodaje i
nabave.
6. Sustavnom modernizacijom proizvodnje skratiti vrijeme pripreme strojeva, te povećati opseg
proizvodnje.
7. Radi dogradnje i unapređenja postojećeg sustava kvalitete provoditi provjere. Na taj način  
osigurava se stalna prikladnost i učinkovitost sustava i provođenje objavljene politike kvalitete,
te neprestano poboljšavanje sustava upravljanjem kvalitete.
8. Zaposlenici tiskare su temeljni pokretači sustava kvalitete jer oni izravno svojim znanjem i
zalaganjem ostvaruju postavljene ciljeve svaki zaposlenik u sklopu svojih ovlaštenja i
odgovornosti.
9. Sve odluke donositi na bazi analize i činjenica te provoditi permanentnu edukaciju svih
zaposlenika radi postizanja boljih rezultata u sustavu kvalitete.
10. Zadovoljiti sve zakonske zahtjeve.

S ciljem poboljšanja organizacije i kvalitete unutar grafičkih tvtki s jedne strane, te mogućnosti sklapanja i ugovaranja poslova sa tržištima koje uvjetuju ISO certifikaciju s druge strane, predlaže se certifikacija i primjena ISO normativa. 
Glavne točke norme su slijedeće:

- Sustav upravljanja kvalitetom
- Odgovornost uprave
- Upravljanje sredstvima
- Realizacija proizvoda
- Mjerenje, analiza i poboljšanja

Upravljanje sustavom kvalitete utemeljeno je na tzv. PDCA petlji (Plan Do Check Act), što je princip planiranja, primjene ili izrade, kontrole provjere i kontinuiranog poboljšanja procesa realizacije proizvoda i ostalih procesa sustava upravljanja kvalitetom. Svaka aktivnost, jednostavna ili složena, može se svesti na ovaj beskonačni ciklus (slika 1.).  

Slika 1. Model PDCA petlje: Demingor „PDCA“ krug (Plan, Do, Check, Action)


Primarna odgovornost za nadzor provođenja PDCA petlje dodijeljena je i pred­stavniku poslovodstva za kvalitetu (QMR - Quality Managament Representative).
Kako bi procesi unutar tiskare mogli kvalitetno i učinkovito funkcionirati, nužno je prepoz­nati i utvrditi određene aktivnosti i njihovu međusobnu povezanost. Ukoliko su one planirane te koriste postojeće resurse, a njihovim se provođenjem određene ulazne vrijednosti transformiraju u izlazne rezultate, tada ih nazivamo procesima, a upravljanje njima procesni pristup (slika 2.).
Primjena procesnog pristupa u sustavu kvalitete oslanja se na:
- razumijevanje i zadovoljavanje zahtjeva svih zainteresiranih strana,
- razmatranje vrijednosti koje proces daje sustavu,
- ocjenjivanje učinkovitosti i primjenjivosti svakoga pojedinog procesa,
- stalno poboljšanje mjerenja ciljeva.

Slika 2. Procesno zasnovani model sustava kvalitete


Poslovi upravljanja kvalitetom u tiskari zasnivaju se na planiranju, primjeni, kontroli i neprestanom unapređenju sljedećih glavnih procesa:
a) procesa prodaje,
b) procesa nabave,
c) procesa proizvodnje
- tehnološka priprema s planiranjem
- priprema proizvodnje (offset priprema)
- tisak
- dorada

Slika 3. Glavni procesi i potporne aktivnosti sustava kvalitete


Svaki od ovih procesa namjenski je razvijen za potrebe dijagnostike i održavanja i po potrebi se prilagođava pojedinoj specifičnoj situaciji, a također se može dalje podijeliti na niz aktivnosti koje međusobno povezani čine „pomoćni“ proces. S obzirom na veličinu tiskare te horizontalne i vertikalne veze, kako između poje­dinih organizacijskih cjelina tako i između procesa u opisu sustava upravljanja kvalitetom u tiskari, zadržat ćemo se na do sada definiranim procesima. U svakom procesu sudjeluju njegovi nositelji, tj. osobe koje ga pokreću.
Izrazi i definicije koje se koriste u kontroliranom procesu su:

LANAC OPSKRBE   opisuje međusobne odnose sudionika u realizaciji procesa
DOBAVLJAČ --> TISKARA --> KUPAC
DOBAVLJAČ            osobe ili organizacije čije proizvode ili usluge organizacije koristi za potrebe realizacije usluga odnosno realizacije procesa unutar tiskare.
ORGANIZACIJA      skup osoba i dobara s definiranim pravima, obvezama i odgovornostima, a u našem slučaju je tiskara.
KUPAC                      osobe ili organizacije koje primaju usluge koje obavlja tiskara
PROIZVOD                rezultat procesa, odnosno skup međusobno povezanih i zavisnih aktivnosti.
PROCES                     skup međusobno povezanih i zavisnih aktivnosti koje ulaze u proces, transformiraju u izlaze, te pri tome stvaraju dodatne vrijednosti.
DOKUMENT             informacija i njezin nosač.
ZAPIS                         dokument koji navodi postignute rezultate ili daje dokaze o provedenim radnjama

Kod izrade uputa i definiranja određenih kontroliranih procesa unutar tiskare pozivamo se na grafičke standarde i govorimo o standardima pripreme, tiska i dorade. Tijekom ispitivanja uvažava se brižna proizvodnja dobrog tiskara prema usvojenim pravilima struke. Pritom se podrazumjeva primjena zadanih i prihvačenih normativa u grafičkoj industriji „Hrvatske Norme“ koje su prihvatile međunarodni standard ISO. Ovim standardima u tiskarskoj produkciji bitno su olakšane komunikacije između pojedinih odjeljenja unutar same tiskare, ali isto tako i komunikacije između tiskare i kupaca. Kako su kriteriji kvalitete i naklade tiska sve više, potrebno je voditi brigu o ispravnoj kvaliteti same produkcije što je upravo moguće primjenom ispravnih standarda i normi.
Trenutno postoji aktuelno otprilike 32 ISO normativa u području tiskarstva, nasuprot tome za usporedbu u području papirne industrije aktuelno je duplo više normativa. Ovisno o organiziranosti same tiskare u ukupnosti primjene ISO normativa, ne smiju se izbjeći slijedeći osnovni normativi koji standardiziraju procese izrade tiskarske forme i kontrole tiska (izbor vrste papira, kontrola količine nanosa bojila, prirast rasterskih elemenata u tisku, paser,...):

ISO 3664       norma osvjetljenja
ISO 12647-1 osnove
ISO 12647-2 offset tisak
ISO 12647-3 novinski tisak
ISO 12647-4 duboki tisak
ISO 12647-5 sitotisak
ISO 12647-6 flekso tisak
ISO 12647-7 digitalni tisak
ISO 15929    PDF/X općenita primjena
ISO 15930-1,2,3  PDF/X definira digitalnu razmjenu podataka

         Primjenom gornjih normativa moguće je u različitim tipovima tiskara ostvarivati „istovjetne“ rezultate u pogledu kvalitete otisaka. Na osnovu standardiziranih i detaljno opisanih vrijednosti omogućena je izrada digitalnih probnih otisaka prilagođenih zavisnosti tehnologije budućeg tiska. Pomoću spektralnog fotometra i denzitometra moguće je izmjeriti kontrolna mjesta na klinovima te zabilježiti odstupanja od dozvoljenih toleranci. Nažalost od strane tiskara kupci nisu u večini slučajeva upozoreni na ograničene mogućnosti reprodukcije boja, koje su opisane u dozvoljenim odstupanjima u standardu. U svakom slučaju predlaže se izvršiti potvrdu nastavka tiska nakon završene pripreme za tisak na samom tiskarskom stroju, a ovjereni primjerak služi za daljnju usporedbu u odstupanjima. Ukoliko ne postoji ovjereni probni otisak potrebno je izraditi novi probni otisak u kontroliranim uvjetima koji nadalje služi za usporednu analizu ostvarenih otisaka.
U slijedećim slikovnim prikazima norme osvjetljenja i kontrolnih klinova pojašnjavaju se propisani načini u standardima (slika 4,5,6.).


Slika 4. Isti otisak promatran pod različitim tipovima osvjetljenjaSlika 5. Ugra/Fogra digitalni kontrolni klinovi u standardizaciji offsetnog tiska

   

Slika 6. Ugra/Fogra kontrolni klinovi u standardizaciji tiska

Zaključak:

Bez obzira na otvorenost sustava, korištenje ili primjenu ISO propisa koji pokrivaju cijeli proces potrebno je razraditi i definirati specifične prilagodbe sustavu koje će detaljno određivati i opisivati pojedine radne procese kako bi cijeli sustav mogao optimalno funkcionoirati. Takav sustav kontrole nije samo potreban za upravljanje nego za kontrolu pojedinih segmenata, dijagnostiku sustava kao i održavanje.