Usporedba grafičkih aplikacija u različitim okruženjima

Stjepan Petrač, izv. prof. dr. sc. Koren Antun

Sažetak

Rad u grafičkom poduzeću zahtjeva odabir računala i pripadajućeg operativnog sustav. Prilikom opremanja grafičke firme potrebno je odabrati jedan od dva konkurentska operativna sistema što najčešće završava mnoštvom nedoumica o isplativosti i povećanju konkurentnosti na grafičkom tržištu ali i samog prestiža među firmama. Naravno nikako se ne bi smio zanemariti i ljudski faktor odnosno iskoristivost samog računala jer u konačnici ono ovisi samo o onome tko ga koristi. Ovim radom napravili smo najnovija mjerenja sa najnovijim grafičkim aplikacijama te tako nadopunili do sada učinjene testove te sa konkretnim mjerenjima brzine procesuiranja zadataka u grafičkim aplikacijama u realnim uvjetima pokazali koja je od dvije mogućnosti sigurniji i bolji izbor. Prijašnja mjerenja nisu mogla biti relevantna jer je Macintosh koristio drugu vrstu procesora te se tako hardware-ski razlikovao od konkurencije. Prelaskom na Intelove procesore i izdavanjem aplikacije Boot Camp omogućena je legalna nativna instalacija Microsoft Windows OS-a na „Apple-ov“ hardware te tako imamo mogućnost na istom računalu imati dva ili više zasebno instalirana i međusobno neovisna operativna sustava. To nam daje mogućnost da u potpuno jednakom hardware-skom okruženju napravimo mjerenje brzine obavljanja konkretnih zadataka (korištenje filtera u Adobe Photoshop-u, izrada EPS, PDF dokumenata itd.) u istovjetnim grafičkim aplikacijama u oba operativna sustava.

Ključne riječi: Microsoft Windows, Apple OS, brzina rada grafičkih aplikacija, Boot Camp, Adobe CS4

Prezentacija