Problematika klasifikacije digitalnih rukopisnih fontova nastalih upotrebom elektroničkih alata

N. Stanić Loknar, M. Rudolf, T. Koren

Sažetak

Današnji kompjuterski programi nude razne vrste alata koji otvaraju mogućnosti izrade vrlo široke  palete fontova na računalima. Korištenjem elektroničkih alata za izradu slovnih znakova koje nude programimi kao što su  Corel Painter, PhotoShop ili Indesign moguće je stvoriti velike količine raznih elektroničkih rukopisnih oblika. Osim što je tijekom izrade potrebno poštivati pravila za stvaranje kvalitetnih fontova potrebno je odrediti i postaviti sustavnost kod izbora alata čijom upotrebom nastaju predlošci budućih slovnih znakova. Također, tako izrađeni fontovi ne mogu se svrstati ni u jednu grupu do sada postavljenih klasifikacija rukopisnih oblika. Kod ovakvih digitalnih rukopisnih fontova potrebno je postaviti novu klasifikaciju radi lakšeg snalaženja i komuniciranja u velikoj masi fontova.  

Ključne riječi: Elektronički alati, fontovi, klasifikacija

U ovom radu prezentirani su osnovni alati i fontovi nastali njihovom upotrebom samo kao mali uzorak jednog širokog, novog područja unutar tipografije. Dosadašnja klasifikacija rukopisnih oblika poznaje samo fontove izvedene okruglim kistom i raznim vrstama  pera. U današnje doba računala i digitalizacije ovako postavljena klasifikacija ne zadovoljava potrebe koje nameće moderna tipografija. 
U eksperimentalnom dijelu ovog rada prezentiramo elektroničke alate pomoću kojih nastaju predlošci za buduće digitalne rukopisne fontove. Fontove smo podjelili prema alatima koji se koriste za izradu predložaka na više načina. Prva, veća podjela je ovisno o izboru kompjuterskog programa. U ovom radu ograničili smo se na tri programa za obradu slike i teksta: PhotoShop, Corel Painter i Indesign. Sljedeća podjela ovisi o skupini alata upotrebom kojih se izrađuju predlošci budućih fontova. I najdetaljnija podjela ovisi o samoj vrsti alata za izradu predložaka. Iz svakog od navedenih programa ovdje predstavljamo nekoliko alata. Detaljnija klasifikacija i prezentacija ovakvih fontova biti će naknadno objavljena. Svi uzorci prikazani u ovome radu izrađeni su u Fontographeru na temelju predložaka izrađenih digitalnim alatima.

Indesign alati – fontovi

Indesign je prvenstveno program za slaganje i prelom teksta. Međutim i on ima ponuđene alate za pisanje, razne vrste kistova koji ovdje služe za izradu slovnih znakova budućeg fonta. Njegova paleta ponuđenih alata je mnogo skromnija od Photoshopa, ali ipak moze ponuditi nekoliko vrsta alata, a smim time i fontova. Ovdje prezentiramo fontove nastale korištenjem nekoliko različitih e-alata iz Indesigna. Prikazani su kao predložak tj. slika u Indesignu, slovni znak u Fontographeru i slovo ispisano u Microsoft wordu.
Alati u Indesignu svedeni su na razlicite kombinacije linija ili  nekih drugih geometrijskih oblika kao krug, pravokutnik i romb. Sve olovke daju ravne linije razlika je u njihovoj debljini i načinu kombiniranja linija. Stoga to su alati Olovka a tako nastale fontove mozemo podijeliti u dvije skupine. Indesign Linijski fontovi i Indesign Grafički elementi.


slika2

Slika 1. Linijski fontovi

v

slika3

Slika 2. Grafički elementi

Photoshop  alati - fontovi:

Program namjenjem prvenstveno za obradu slika nudi mnogo alata za crtanje odnosno pisanje i stvaranje digitalnih slovnih znakova. Klasifikacija fontova nastalih upotrebom alata iz Photoshopa mnogo je složenija. I tu glavnu podjelu alata čine e-kistovi.

slika5

Slika 3. Photoshop e-alati

Svi alati korišteni za izradu fontova iz Photoshopa su isključivo razne vrste kistova i njihova podjela. Slika 3.  pokazuje osnovnu paletu kistova u Photoshopu. Svaka od navedenih grupa sadrži još minimalno pet različitih alata.
Alati pod nazivom Assorted brush u sebi sadrže mnostvo gotovih grafičkih elmenata (krug, ornament, zvijezdice, teksture) pa tako i fontovi nastali njihovim korištenjem nose naziv Photoshop grafički elementi. Skupina alata pod nazivom Basic Brushes sadrži samo razne debljine ravnih linija. Pa svi tako nastali fontovi nose naziv Photoshop Linijski fontovi. Calligraphic Brushes su kistovi koji simuliraju pera sa raznim oblicima vrhovima. Zato tu skupinu fontova nazivamo Photoshop potez kistom. Drop Shadow Brushes su kistovi koji daju dojam sjenčanja olovkom, pa su ti fontovi Photoshop Sjenčani fontovi. Dry Media Brushes kistovi stvaraju dojam pisanja sa pastelama po papiru, pa su ti fontovi Photoshop Pastela. Faux Finish Brushes odaju dojam povlačenja spužve namočene u boju po papiru. To su Photoshop spužva fontovi. Natural Brushes 2 su alati koji odaju dojam povlačenja spužve namočene u boju po papiru. Natural Brushes su alati koji stvarno simuliraju razne prave kistove pa i te fontove mozemo staviti u skupinu Photoshop potez kistom. Special Effect Brushes su kistovi koji su stvoreni za pisanje gotovih grafičkih elemenata (leptir, ruža, list) to su fontovi Photoshop Grafički elementi. Square Brushes su kao što i samo ime kaže kvadratni kistvoi, pa u i fontovi dobili naziv  Photoshop kvadratni fontovi. Tick Heavy Brushes su kistovi koji stvaraju fontove spadaju u skupinu Photoshop Potez Kistom. Fontovi vodena boja su fontovi nastali upotrebom alata iz skupine Wet Media Brushes.

 
v

Slika 4. Photoshop Linijski fontovi

v

Slika 5. Photoshop Grafički fontovi

v

Slika 6. Photoshop Kvadratni fontovi

v

Slika 7. Photoshop Potez kistom fontovi

v

Slika 8. Photoshop Sjenčani fontovi

v

Slika 9. Photoshop Spužva fontovi

v

Slika 10. Photoshop Pastela fontovi

v

Slika 11. Photoshop Vodena boja fontovi

Corel Painter alati – fontovi

Program Corel Painter daje najraznovrsniiju paletu alata. Osnovna uloga ovog programa je crtanje pa je i logično da nudi najširu paletu e-kistova (brushes) koji se ovdje koriste za pisanje odnosno kreiranje rukopisnih slovnih znakova. Kod ovog programa zbog široke palete alata sustavnost u odabiru i grupacija u pojedine skupine je zahtjevnija nego kod ostalih programa korištenih u ovome radu. Ovi primjeri prikazuju samo neke od ponuđenih alata iako se ne mogu niti koristiti svi ponuđeni kistovi u Painteru za stvaranje osnovnih digitalnih fontova. Pojedine skupine kistova služe samo za dodatno uređenje i dekoraciju već izvedenih slova nekim drugim alatima. Takvi e-kistovi nude neizmjerene mogućnosti u stvaranju potpuno nove skupine fontova. U ovome radu ograničili smo se samo na stvaranje slovnih znakova pomoću samo jednog kista. Dodatne intervencije i promjene u izgledu slova korištenjem više alata na jednom slovnom znaku ostaviti ćemo za neko drugo istraživanje.
Corel Painter nudi preko 36 skupina raznih kistova. Za razliku od Photoshopa ovdje smo sustavnost u izradi i podjelu nastalih fontova izveli prema izgledu pojednih kistova unutar neke skupine. Zato što u više različitih skupina nalazimo e-kistove koji stvaraju vrlo slične slovne znakove. Unutar Corel Paintera fontove dijelimo u ove skupine: Linijski fontovi, Spužva fontovi, Pastela fontovi, Fontovi vodena boja, Kreda fontovi, Potez kistom fontovi i fontovi Grafički elementi.

v

Slika 12 . Corel Linijski fontovi

v

Slika 13. Corel  Spužva  fontovi

v

Slika 14. Corel Pastela  fontovi

v

Slika 15. Corel Vodena boja fontovi

v

Slika 16. Corel Kreda fontovi

v

Slika 17. Corel Potez kistom fontovi

v

Slika 18. Corel Zrnati fontovi

v

Slika 19. Corel Grafički elementi fontovi

 

Zaključak

Unutar dosadašnje klasifikacije nema podjele u koju bi mogli svrstati  u ovom radu prikazane fontove. Dosadašnja klasifikacija nema prostor predviđen za klasifikaciju digitalnih rukopisnih oblika. To je novo područje koje ima veliku širinu i zauzima značajan prostor unutar Tipografije. Upravo zato je potrebno predstaviti novu, proširenu klasifikaciju rukopisnih oblika. Izrada digitalnih rukopisnih oblika korištenjem digitalnih alata svakodnevno proširuje svoju paletu fontova ovisno o nadogradnji postojećih kompjuterskih programa, predstavljanju novih i prezentiranju novih vrsta digitalnih alata.  Ovako postavljena klasifikacija digitalnih rukopisnih fontova ostavlja mjesta za nadogradnju budućim fontovima nastalim ovakvim načinom izrade.

Prezentacija