str:   

Međunarodni simpozij ‘Ofsetni tisak’ – Zbornik radova = proceedings, 27.-29.10.2003. Zagreb, časopis Ambalaža;
UDK 655.344 (063); ISBN 953-97026-6-6; Izdavač: Tectus, Zagreb


NOVI POGLED NA PRIMJENU HOLOGRAMA NA GRAFIČKIM PROIZVODIMA
NEW VIEW ON HOLOGRAM APPLICATION ON WHOLE GRAPHIC PRODUCTS


Autori:
Ivana Žiljak, dipl. dizajner, asistent,
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Jana Žiljak Vujić, dipl. dizajner, asistent,
Tehničko veleučilište, Hrvatska


SAŽETAK

Ovaj izvještaj odnosi se na nova područja djelovanja grafčkog dizajnera u osmišljavanju izgleda ambalaže i kreiranju specijalnih zaštita na ambalaži. Danas na području ambalaže postoje sve veće potrebe za individualizacijom i zaštitom proizvoda. Svaki suvremeni proizvod, osim vizualnog rješenja, može na ambalaži sadržavati:

1. hologram (osmišljen samo za taj proizvod, specijalnog oblika i     mjesta nanošenja)
2. poseban rasterski element (osmišljen samo za taj proizvod)
3. dotisak na ambalaži svakog zastupnika i distributera

Uvod

Hologram ima dvojaku važnost: predstavlja jedinstveni oblik zaštite proizvoda i daje proizvodu novu dodanu vrijednost kao marketinški element. Hologram otvara mnoge mogućnosti u razvoju višeslojne vizualne poruke, poruke u pokretu i prostornog 3D prikaza. Moguće ga je dotiskivati na ambalažu u modificiranim serijama, za svaku seriju proizvoda i distributera posebno.
Hologrami se mogu aplicirati i na specifična mjesta kao što su mjesta otvaranja ambalaže, kako bi se spriječilo podmetanje krivog sadržaja u dobro zaštićenu i označenu ambalažu. Holografsko obilježavanje se malo primjenjuje jer su znanja o cijelom procesu kreiranja do izvođenja nedostatna. Ovaj članak je doprinos i poticaj za otvaranje svijetu holografije.
Najavljujemo vrijeme početka masovne primjene ho-lograma na ambalaži jer želimo biti novi. Holografija je novo sredstvo koje više nije nepoznato - više nema ambalaže s marketinškom orijentacijom, a da na njoj nema holograma.

Individualizacija holograma na ambalaži

Individualizacija holograma moguća je izradom holo-grafskog originala u različitim veličinama, ne samo tehnikama tiska nego i drugim posebno zaštićenim tehnikama (na metalu i staklu). Hologram može biti prilagođen veličini proizvoda, temperaturi dotiska, raznim pisačima za dotisak (laserski pisači, ink jet), velikim holografskim površinama, geometrijskim interpretacijama istog holograma, različitim klišejima za rezanje.

Sve su to dizajnerski i marketinški učinci. Na jednoj ambalaži može biti više holograma. 3D hologram može biti individualiziran prema različitim tehnikama stupnjevitog razbijanja slike.

Rasterski element

Osim kreiranja vizualnog rješenja za ambalažu proizvoda, potrebno je osmisliti i poseban rasterski element samo za taj proizvod. Svako pixel i vektorsko rješenje, odnosno tiskani materijal u digitalnom, ali i konvencionalnom tisku, može imati individualan raster. Raster se kontrolira matematičkom funkcijom koja u svom 2D ili 3D obliku predstavlja neki poseban oblik. Oblik može biti potpuno apstraktan, ali može biti i figurativan - opisan. Tako umjesto rasterske točke možemo prikazati zrno kave, oblik zubne paste, propeler ili nešto apstraktno. Apstrakciju može dati serijski broj proizvoda, matični broj proizvođača, ime proizvoda. Svaki proizvođač može imati svoj osobni raster kao potpis, svaka izdavačka kuća ili tiskara mogu imati vlastite rastere. Najznačajnije korištenje rastera je u interpretaciji vizualne poruke tiskanog materijala. On može biti vidljiv ukoliko je linijatura niska ili "skriven"ukoliko je linijatura visoka. Svi oblici vektorske i pixel grafike mogu se interpretirati s potpuno novim rasterskim elementima.

Prednosti holografije

Holografija se smatra najbrže prepoznatljivim obilježavanjem među svim tiskovnim tehnikama. Od ostalih tehnika, primjerice, imamo boje koje moramo osvijetliti posebnim uređajem da bi ih mogli vidjeti (npr. UV boje). Ta tehnika je prihvatljiva, ali ne možemo očekivati da će u praksi s ambalažom svaki korisnik nositi uređaj za otkrivanje vjerodostojnosti proizvoda. Zato je holografija izvrsna. Ona je uočljiva i prepoznatljiva i na dnevnom svjetlu. Stoga holografija nije dobra zaštita samo stoga što se teško kopira, već i stoga što se brzo i lako prepoznaje. Holografija također ima velike prednosti jer se na nju može intervenirati dotiskom pod raznim temperaturama, rezanjem raznim klišejima, apliciranjem klišeja na kliše, hologram preko holograma, boja preko holograma, godina i mjesec izdanja na hologramu, nanošenje metaliziranih boja. Holografska traka se može štancati i tako da oblik stance dođe do izražaja tek nakon otvaranja proizvoda. Tako prilikom otvaranja može doći do novih oblika, novih poruka, primjerice "otvoreno" ili nagradna igra "osvojili ste". Također, proizvod prilikom otvaranja može dobiti novu vrijednost - prilikom otvaranja kutije parfema pojavljuje se u hologramu nova poruka. Nakon otvaranja, hologram je nemoguće vratiti u prvobitno stanje. To je također posebno važno ukoliko se pojedini dijelovi ambalaže proizvoda ne smiju otvarati radi garancije na proizvod. Dakle, hologram u tom slučaju nije samo vizualna, nego i fizička zaštita. Drugim riječima, holografski znak tek prilikom fizičkog raspadanja daje novu informaciju.


Etikete za galeriju Sv. Ivan Zelina / dizajn: Ivana Žiljak Labels for Gallery Sv. Ivan Zelina / design: Ivana Žiljak


Primjena holograma

Kao prilog ovom članku, dajem primjer primjene holografije na etikete za vino.

Prilikom obilježavanja proizvoda treba nam vrhunski dizajnerski i marketinški nastup. Zato je posve primjereno da se koristi i holografija kao medij. Korisnik će osjećati da je, osim suvremene ambalaže, dobio i vino koje odgovara onome što na etiketi piše. Male naklade etiketa mogu se vrhunski realizirati
digitalnim tiskom koji podnaša troškovnu realizaciju u niskoj
nakladi, što je izvrsno za posebne primjene: svečanosti, poslovne poklone, ali čak i samo za jedan primjerak boce povodom nekog događaja.


Etiketa / dizajn:
Jana Žiljak Vujić
Vine Label / design: Jana
Žiljak Vujić


SUMMARY

This paper refers to new areas of a graphic designer, s activities in creating printouts and special protection on packaging material.
Today there is a growing need for product individuali-zation and product protection. Besides it,s visual design, each product can have on packaging material the following elements:
1. hologram (only for that product, special in form and place where it     is positioned)
2. special screening element (created to that product only)
3. additionally pressed elements on the packaging material of each     agent and distributor

Introduction

A hologram is important for a product in two ways: it is a unique form of product protection and gives the product a new additional value as a marketing element. A hologram opens many possibilities in the development of many-layer visual messages, messages in motion, and spatial 3D display. It is possible to print holograms on packaging material additionally, in modified series, for each product series and distributor separately. Holograms may be positioned at specific points, such as the place of opening, in order to prevent replacement of the original product with a fake one in well protected and marked packaging material. Holographic marking is not widely applied because the knowledge about the whole process (from design to production) is not sufficient. Therefore, this paper has

the goal to encourage entering the world of holography. We are anticipating a period of large-scale hologram application on packaging material, because we would like to be new. Holography is a new means that is not an unknown or foggy area today and there is no market-oriented packaging material that does not have
holograms.

Hologram individualization on packaging materials


By using some other especially protected techniques (metal, glass) and not printing techniques, a hologram may be adapted to the product size, prepress temperature, various prepress printers (laser printers, ink jet), large surfaces of holographic, geometrical interpretations of the same hologram, various cutting blocks. All of these are designer and marketing effects. Packaging material for one product may have several holograms. A 3D hologram may be individualized by using various techniques in breaking up the picture in stages.

Advantages of holography

Holography is considered to be the quickest recognizable marking in comparison to all other printing techniques. For instance, there is a technique where it is necessary to illuminate colors with special equipment in order to be able to see them (for instance UV colors). This is all right, but it is not to be expected in practice for each user to have such equipment at hand in order to determine a productis authenticity.