str:  

'Seminar o pravcima razvoja grafičke industrije i tiskarstva' – petak, 28.02 i subota 01.03.2003 u Stubičkim toplicama


Internet kao nastavni medij na grafičkom fakultetu

Doc.dr.sc. Antun Koren

1.UVOD

Informatizacijom i bržim protokom informacija preko globalne mreže (www) dostupnost podataka i informacija ključnih za tisak mnogostruko je veći i zahtjevniji.Samom značajnijom primjenom Interneta u Grafičkoj tehnologiji i struci započinje sredinom i krajem 90-in godina prošlog stoljeća. Značaj Internetskog prijenosa informacija i tiska je u sve potrebitijem korištenju grafičkih alata u kreiranju tiskarskih proizvoda kao i u prijenosu informacija u oblikovanju gotovih grafičkih proizvoda. Permanentna potreba za usavršavanjem i modernizacijom nastavnih kolegija nameće nam potrebu praćenja stanja korištenja internetskih usluga od strane studenata te iznalaženja načina i mogućnosti u poboljšanju navedenih aktivnosti.

2. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE

Provedeno je usmeno istraživanje među studentima Grafičkog fakulteta u Zagrebu o korištenju Interneta za potrebe studija. Istraživanje je rađeno na uzorku od 215 studenata u 2001 i 2002 godini u sklopu održanih vježbi iz kolegija Uvod u Informatiku i Uvod u znanstveni i stučni rad. Istraživanje je provedeno na studentima prvog drugog semestra kao i na sedmom i osmom semestru studija. Cilj istraživanja je saznanje o studenskom korištenju Interneta za potrebe studija na Grafičkom fakultetu te iznalaženju mjera i aktivnosti za poboljšanje istih.


Grafikon broj 1. ukazuje na razlike vremenskog korištenja Interneta od strane studenata Grafičkog fakulteta u Zagrebu u vremenskom periodu od jedne godine. Vidljivo je da je znatan porast studenata koji su više od 5 sati dnevno na Internetu.2001 godine je 28 studenata od 215 studenata iz uzorka bilo na Internetu više od 5 sati dok je 2002 godine čak 102 studenta provodilo isto vrijeme na mreži. 2002 godine je najviše opao broj studenata koji provode oko 2 sata dnevno na svjetskoj mreži. Najznačajniji pomak je vidljiv u padu studenata koji provode manje od 1 sata na Internetu što ide u prilog svobuhvatnoj informatizaciji u Hrvatskoj.


Grafikon 2. Pretraživanje informacija na Grafičkom Fakultetu od strane studenata

U drugom pitanju na istraživanju se htjelo uvidjeti zastupljenost grafičkih informacija u ukupnom broju informacija koje se obrađuju putem Interneta.Odnos zastupljenosti grafičkih informacija u odnosu na ostale informacije je ko studenata Grafičkog fakulteta u 2001 godini bio manji od jedne naprama dvije ostale.Uvođenjem stalne veze na Internet i većeg broja računala dostupnih studentima je rezultiralo da je taj odnos značajnije promjenjen u 2002 godini u odnosu na 2001 godinu.


Grafikon 3. Korištenje grafičkih programskih alata

Na trećem grafikonu se vidi kako se studenti snalaze u grafičkim programskim apletima. Osjetno je u roku jedne godine opao broj studenata koji se ne koriste s niti jednim grafičkim programom. Studenti na Grafičkom fakultetu se najbolje snalaze u programu za obradu fotografija Adobe Photoshop, te čak 156 od ukupno 215 se koristi s tim programom. Najmanje se studenti korise programom Pagemaker prvenstveno zato što je to program za prelom časopisa i knjiga, a takvi sadržaji i zadatci su primjereni grafičkim studijima i većim tiskarskim kućama. Povećan je broj studenata koji rade u programima za vektorsku grafiku kao što su Macromedia Freehand i Corel draw.


Grafikon 4. Platforme za rad u grafičkim programskim alatima

Na četvrto pitanje u anketi studenti su trebali odgovoriti na kojoj se računalnoj platformi služe kod kuće za rad na Internetu i s grafičkim programskim alatima. Većina studenata se kod kuće koristi raznim varijacijama PC platforma i to čak njih 78%. Apple platformom se koristi 22% studenata, a razlog tako malom broju studenata koji se koristi tom platformom je u njenoj visokoj cijeni i manjoj ponudi programa za nju na slobodnom tržištu u Hrvatskoj.


Grafikon 5.
Usporedba slanja grafičkih informacija putem elektronske pošte po godinama studija

3. ZAKLJUČAK

Istraživanjem je utvrđeno da je integracija Interneta i grafičke tehnologije još uvijek mala. Studenti viših godina češće se koriste internetom u komunikaciji .
Prijedlozi:
- potreba za stalnom vezom prema internetu sa znatno povečanim    brojem računalnih mjesta
- formirati edukativni tim sastavljen od studenata viših godina studija
- izraditi interni pravilnik o korišćenju interneta
- povezati se za trgovačkim društvima koji koriste elektronički tisak    radi obostrane edukacije.