str:  

'Seminar o pravcima razvoja grafičke industrije i tiskarstva' – petak, 28.02 i subota 01.03.2003 u Stubičkim toplicamaAKTUALNI GOSPODARSKI TRENUTAK U HRVATSKOJ GRAFIČKOJ INDUSTRIJI (SKUPINA DE, PODSKUPINE 21 I 22 NKD)

THE ACTUAL ECONOMY MOMENT OF CROATIAN PRINTING INDUSTRY (GROUP DE, SUBGROUP 21 AND 22 NKD)

Rajko Naprta, dipl.oec.
Hrvatska Gospodarska Komora, Sektor za industriju,
Udruženje grafičke industrije
Draškovićeva 45/IV, 10000 ZAGREB

Rajko Naprta, dipl.oec.
Croatian Chamber of Economy, Industry and Tehnology Department,
Paper, Printing and Publishing Section
Draškovićeva 45/IV, 10000 ZAGREB

SAŽETAK
Autor je dao kratak prikaz rezultata proizvodnje hrvatske grafičko-prerađivačke industrije zaključno s I-XII 2002. godine u usporedbi s istim razdobljem 2001. godine. (skupina DE, podskupine 21. i 22. NKD - izvor podataka: DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, obrada HGK).
U prvom dijelu prikaza mogu se temeljem statističkih podataka (te razgovora s nekoliko menadžera tiskarskih i nakladničkih tvrtki) uočiti ozbiljne naznake da bi u tekućoj godini 2003. moglo doći do smanjivanja "fizičkog" tiska knjiga u Republici Hrvatskoj. Naime, zbog inih razloga, između ostalog i zbog nedorečenosti u našem carinskom sustavu fiskalno je u ovom trenutku stvoren model koji nakladnike motivira da tisak knjiga fizički obave u nekoj od susjednih zemalja s kojima imamo potpisan ugovor o Zoni slobodne trgovine (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska i dr.). Prikazani su i podaci o broju nakladnika u RH, broju objavljenih naslova te proizvodnji (u t) za razdoblje od 1993.-2001., a uskoro će biti izrađen i pregled “aktivnih” nakladnika u tekućim godinama (izvor podataka: NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA - sustav ISBN, obrada: HGK).

U drugom dijelu prikazan je i pregled dosadašnjih ino-ulaganja u hrvatsku grafičko-prerađivačku industriju.

Ključne riječi: Grafička proizvodnja, tisak knjiga, izvoz-uvoz,

Abstract

The author gave a short review of the results achieved by the Croatian printing and –manufacturing industry, including the datas for the period I-XII 2002. in comparison with the same period in 2001. (Group DE, Subgroup 21. and 22. NCEA –Source: State Bureau of Statistics, processed by the Croatian Chamber of Economy).
In this short review, based on statistical datas (and discussions made with several managers in printing and publishing companies), the serious indicator could be noted, which are showing the possible decreasing of “phisical” book printing in the current 2003. year in Croatia. Namely, due to the same reasons, and among others becouse of our uncompleted tax system, at the moment we have a fiscal model which is motivating the publishing companies to accomplish the book-printing in one of the neighbouring countries with whom we have signed the Free trade zone agreement (Slovenia, Hungary, Chech Republic, Poland etc.).

Revue thru the informations about the number of publishing companies in Croatia; the number of the printed titles; and the production datas (in tons) for the period of the year 1993.-2001. and very soon will be finished information (Source: National and University Library ISBN System, processed by the Croatian Chamber of Economy).


Key Words: Printing, Book printing, Export-Import

U okviru teme AKTUALNI GOSPODARSKI TRENUTAK U HRVATSKOJ GRAFIČKOJ INDUSTRIJI (skupina DE, podskupine 21 i 22 NKD) dat ćemo kratak prikaz rezultata proizvodnje hrvatske grafičko-prerađivačke industrije zaključno s razdobljem I-XII 2002. godine (u usporedbi s istim razdobljem 2001. godine) (skupina DE, podskupine 21. i 22. NKD - izvor podataka: DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, obrada HGK).

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA

Tablica 1.1.
- Proizvodnja i prerada papira ( 21 )
                                                                                                 - u tonama
                                                                                                 - DZS (NKD)

(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)

Tablica 1.2.
- Izdavačka i tiskarska djelatnost ( 22 )
                                                                                                 - u tonama
                                                                                                 - DZS (NKD)

(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)

Iako iz poštovanja prema slušaocima (čitaocima) i tabličnim prikazima podataka nemamo običaj komentirati same brojke jer mislimo da su dovoljno pregledne, čini nam se ipak potrebnim upozoriti da u tablici 1.2. u drugom retku - Knjige i brošure možemo osjetiti da je i u 2002. godini došlo do daljnjeg smanjenja "fizičkog" tiska knjiga u našoj zemlji, odnosno do "odliva" tiskarskih poslova iz Republike Hrvatske u susjedne zemlje, prvenstveno u one s kojima imamo potpisane međudržavne ugovore o zoni slobodne trgovine. Naime, temeljem razgovora s nekoliko menadžera tiskarskih i nakladničkih tvrtki može se zaključiti da relativno viša razina cijena tiska u RH "potiče" veće nakladničke kuće koje nemaju vlastite tiskarske kapacitete da svoje izdavačke programe tiskaju, u ovom trenutku, u Sloveniji. No, kako su potpisani (ili su pred potpisom) i međudržavni ugovori o zonama slobodne trgovine s Mađarskom, Češkom, Poljskom, Slovačkom, a vjerojatno i sa Srbijom to će ovaj problem još više biti naglašen. Neke od razloga koji stvaraju negativne učinke prikazali smo u tablici 1.2.1.

Tablica 1.2.1. - Knjiga

Carinska stopa na uvoz knjiga tiskanih na hrvatskom jeziku (tarifna oznaka 4901) iznosi ako su porijeklom iz Europe ili ostalih zemalja 0 %, a iz CEFTA-e 0 %.
Pri uvozu sirovina za izradu knjiga, carinske stope iznose:

(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)

Iz tablice je uočljivo da tiskare i nakladnici koji žele tiskati knjige u RH moraju platiti carinu još praktički samo na papir i grafičke boje. Time su uvelike izjednačeni sirovinski troškovni inputi u donosu na "vanjsku proizvodnju". Ove podatke ilustrira i podatak o "padu" pokrivenosti uvoza izvozom u skupini 22. (tablica 3.3.).

ZAPOSLENI RADNICI I PROIZVODNOST RADA U GRAFIČKOJ INDUSTRIJI

Tablica 2.1. - Proizvodnja i prerada papira ( 21 )                                                                                                                                    - DZS (NKD)

(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)

Tablica 2.2. - Izdavačka i tiskarska djelatnost ( 22 )
                                                                                          - DZS (NKD)

(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)

• u podatke za 1998. godinu uključena je i procjena za izvještajne jedinice do 10 zaposlenih

Tablica 2.3. - Proizvodnost


(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM (DZS - 4.2.1.)

Tablica 3.1. - IZVOZ
                                                                                                       - u mil. $
                                                                                                       - DZS

(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)
Napomena: “Zatamnjeni” podaci predstavljaju obuhvat po bivšoj JDK

Tablica 3.2. - UVOZ
                                                                                                       - u mil. $
                                                                                                       - DZS

(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)
Napomena: “Zatamnjeni” podaci predstavljaju obuhvat po bivšoj JDK

Tablica 3.3. - “POKRIVENOST” UVOZA - IZVOZOM
                                                                                                       - DZS

(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)
Napomena: “Zatamnjeni” podaci predstavljaju obuhvat po bivšoj JDK

Dinamički prikaz kretanja proizvodnje knjiga u RH po mjesecima za razdoblje od 1995. do I-XII. 2002. godine dat je u tablici 4.1.

Tablica 4.1. - TISAK KNJIGA I BROŠURA (u t)


(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)


(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)

Iz podataka za razdoblje 2002/2001. vidimo rezultate proizvodnje po mjesecima u promatranim godinama. Napominjemo, da je i prošle godine došlo do smanjenja proizvodnje u odnosu na prethodnu godinu te da su prognoze nekoliko vodećih menadžera relativno pesimistične i za 2003. godinu. To istovremeno znači da se i naše tiskarske tvrtke moraju intenzivnije okrenuti izvozu svojih tiskarskih kapaciteta. Isto tako, iz prethodne tablice možemo uočiti da je naša "udžbenička kampanja", koja se odigrava tijekom srpnja i kolovoza, još uvijek "izazov" odgovarajućim ministarstvima i nakladnicima za proizvodno razgraničenje na više mjeseci u cilju snižavanja proizvodnih troškova udžbenika, a koji prema nekim procjenama čine i do dvije trećine svih otisnutih knjiga u RH.


Tablica 5.1.
- TISAK KNJIGA I BROŠURA (u t), BROJ OBJAVLJENIH NASLOVA I BROJ NAKLADNIKA U RH


(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)
Izvor: NSK (ISBN, dr. Danijela Živković), Obrada: HGK


(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)

Iz prethodne tablice možemo vidjeti da u RH imamo evidentirano u sustavu ISBN pri NSK 3.582 nakladnika koji su objavlili 4.239 naslova u 2002. godini. Uočavamo da su 1993. bila evidentirana u sustavu ISBN svega 353 nakladnika (broj naslova nije nam poznat) te da su oni te godine "potrošili" za proizvodnju svojih knjiga oko 4.150 t papira prema podacima i metodologiji praćenja Državnog zavoda za statistiku. Međutim, 2002. godine imali smo evidentiranih 3.582 nakladnika, koji su izdali 4.239 naslova, za čiju proizvodnju je utrošeno oko 2.852 t papira. Iz ovih podataka možemo zaključiti da je unatoč gotovo 10 puta većem broju registriranih nakladnika u RH utrošeno 30-tak % manje papira za proizvodnju knjiga. To nam ukazuje da vjerojatno 100-tinjak nakladnika alimentira (i preko udžbeničkog programa) gotovo dvije trećine svih proizvedenih knjiga u nas. Kako se broj udžbeničkih naslova čije naklade su relativno “stabilne” u nas kreće prema nekim procjenama oko 900-tinjak godišnje to također znači da se u prosjeku smanjuje i veličina naklada.

Isto tako upozoravajući je i podatak da se "raskorak" između izdatih i tiskanih knjiga u Republici Hrvatskoj povećava, tako da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku prošle 2002. godine u inozemstvu otisnuto i uvezeno u Rh još oko 30 % knjiga na hrvatskom jeziku (u odnosu na otisnute u RH), što nije zanemariva količina.

Ovi podaci govore da još uvijek nije došlo do adekvatnijeg "cjenovnog odgovora" naših itskara tako da istovremeno primjerice imamo situaciju da naše tiskare rade značajne poslove za izvoz i uvoz otisnutih knjiga na hrvatskom jeziku iz inozemstva.


Tablica 6.1.
- UKUPAN UVOZ TISKANIH KNIGA NA HRVATSKOM JEZIKU U RH u t


(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)

Dinamički prikaz kretanja proizvodnje novina i časopisa u RH po mjesecima za razdoblje od 1995. do I-XII. 2002. godine dat je u tablici 7.1.

Tablica 7.1. - TISAK NOVINA I ČASOPISA (u t)


(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)


(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)

Dinamički prikaz kretanja obnavljanja sekundarnih sirovina od papira u RH po mjesecima za razdoblje od 1995. do I-XII. 2002. godine dat je u tablici 8.1.

Tablica 8.1. OBNAVLJANJE SEKUNDARNIH SIROVINA OD PAPIRA (u t)


(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)


(KLIKNUTI NA SLIKU ZA BOLJI PREGLED)

PREGLED INO-ULAGANJA U SKUPINU 21. i 22.

• američki INTERNATIONAL FINANTIONAL CORPORATION kupio je udio u BELIŠĆU, a BELIŠĆE je kupilo VALKARTON iz Logateca i preko njega firmu KOMUNA u Makedoniji
• danski HARTMANN je kupio dio programa BILOKALNIKA iz Koprivnice
• EKO VREĆA iz Valpova sada je u vlasništvu austrijsko-južnoafričke FRANTSCHACH GRUPE (najveći proizvođač natron vreća u svijetu)
• austrijska TE-WA kupila je TISKARU IVANIĆ
• švicarska firma MODEL AG kupila je LOVINČIĆ iz Zagreba
• HYPO ALPE ADRIA BANKA je preuzela kroz otkup potraživanja veći dio FOLIJAPLAST-a, a kroz firmu ALUFLEXPACK iz Zadra i veći dio proizvodnih kapaciteta
• austrijsko-mađarski DUNAPACK (CONSTANTIA GRUPE) prisutan je na našem tržištu - prošle godine otvorili su predstavništvo u RH i kupili gradilište u Zaboku u cilju izgradnje pogona u RH
• njemački RA-KO ETIKETE(N) (najveći njemački proizvođač etiketa) “pokrenuo” je manju proizvodnju (za sada) u Slobodnoj carinskoj zoni “JANKOMIR”
• talijanski konzorcij kupio je gradilište u Zaboku te namjerava izgraditi tvornicu papira u vrijednosti od cca 250 mil EUR
• DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE kupila je firmu KNJIGA I DOM
• slovenski CETIS otvorio je predstavništvo u Zagrebu
• austrijsko-slovenski TESPACK-DUROPACK iz Krškog otvorio je predstavništvo u RH
• njemačke firme iz papirne “branše” traže također poslovne partnere u RH
• austrijske firme “traže” tiskaru u RH
• austrijska STYRIA kupila je VEČERNJI LIST (VEKON - TISKARA ZAGREB)
• njemački WAZ je kupio dio EUROPA PRESS HOLDINGA
• EUROPA PRESS HOLDING je kupio dio DISTRI PRESS-a
• EUROPA PRESS HOLDING je kupio dio SPORTSKIH NOVOSTI
• EUROPA PRESS HOLDING je kupio dio REVIJA