str:  

Međunarodni simpozij ‘Ofsetni tisak’ – Zbornik radova = proceedings, 27.-29.10.2003. Zagreb, časopis Ambalaža;
UDK 655.344 (063); ISBN 953-97026-6-6; Izdavač: Tectus, Zagreb


XML TEHNOLOGIJA U POVEZIVANJU IZDAVAŠTVA l TISKARSTVA
XML TEHNOLOGY IN A INTEGRATION OF PUBLISHING AND PRINTING


Autori:
mr. sc. Mario Barišić, tehnički direktor,
Školska knjiga d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Prof. dr. Vilko Žiljak, voditelj Katedre za tiskarski slog i računala, voditelj poslijediplomskog
studija "Grafičko inženjerstvo", Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

SAŽETAK

Promjene koje su nastale u grafičkim sustavima digi-talizacijom većine produkcijskih faza sveobuhvatne su i zahtijevaju sasvim nove organizacijske pristupe. Promatramo li izdavaštvo i knjižnu produkciju koja iz toga proizlazi, možemo doći do sličnih zaključaka. Samo Web okruženje koje je postalo standard za komunikaciju u ovim sustavima, također doživljava snažnu ekspanziju gotovo svakodnevno. Dok je 1991. godine u internet povojima postojalo samo 200-tinjak internet servera, danas ih je u svijetu približno 170 mil. Za koju će se godinu broj internet servera izjednačiti s brojem svjetskih stanovnika. Sama komunikacija putem Interneta također evoluira. Internet standard, HTML, koji je i danas najzastuplje-niji jezik Interneta, sve više prepušta mjesto XML-u. XML, kao kodni sustav komunikacije koji povezuje različite uređaje, aplikacijske sustave i baze podataka, zbog svojih golemih komparativnih prednosti postaje značajna novina u grafičkoj i izdavačkoj produkciji, tj. u cijelom sustavu knjižne produkcije. Za očekivati je da će kroz koju godinu, ako ne i prije, postati jedini sveobuhvatni standard poslovne, informatičke i tehničke komunikacije u području proizvodnje knjige.
CIP 3 s PPF formatom job ticketing zapisa postaje tehnički standard komunikacije u grafičkoj knjižnoj produkciji i nameće obavezu prihvaćanja takve standardizacije. Drugim riječima, svi strojevi koje posjedujemo, a posebice oni koje investicijski planiramo, moraju biti podređen i "ovom standardu ako želimo ostati konkurentni na otvorenom, globalnom svjetskom tržištu, lako se mi u Hrvatskoj ne možemo pohvaliti velikom zastupljenošću ovakvog načina rada, na tome se mora snažno inzistirati, kao uostalom i na svemu što će proizvodnju učiniti racionalnijom, jeftinijom i kvalitetnijom. Pri tome mislimo na ICC kolorni radni tijek, standardizaciju korištenja fontova (unico-de standard), kao i standardizaciju job ticketing aplikacija (PDF PJTF i PPF).
Sama transformacija CIP-a 3 u CIP4 je za izdavačku djelatnost od izuzetnog značaja. Izdavački sustavi su time dobili sljedeće poslovne relacije koje se progre-sijski mogu snažno koristiti:
• Zbog XML- a pod kojim je rađen cijeli CIP4 JDF
   radni tijek, snažno je unaprijeđena komunikacija
   na cijeloj relaciji izdavač- produkcija (prepress-
   predtisak-tisak-knjigoveštvo) - marketing - trgovačka mreža -baze    podataka.
• Tehničke mogućnosti koje iz ovoga proizlaze izdavaču nude    dvostruki napredak. Izdavač, s jedne strane, u fazama grafičke    produkcije (posebice u kontrolnim fazama) sudjeluje dinamično i    sveobuhvatno. S druge strane, knjiga kao proizvod posta je jeftinija i    kvalitetnija, a proizvodni ciklus znatno kraći. To izdavačima, osim    financijske komponente, pruža i dodatnu komociju u domeni    planiranja.
  Grafička će knjižna produkcija, posebice zbog JDF-a, XML-a i Web-a,   u budućnosti zasigurno predvidjeti različite organizacijske rutine   daljinskoga upravljanja, što će biti poseban izazov za organizaciju   ovih djelatnosti.

Od elektronskog se izdavaštva u budućnosti također očekuju značajne novosti, a sam će e-publishing imati i organizacijski upliv u digitalnu grafičku reprodukciju i same redakcijske sustave. Rutine koje će putem Web-a i DVD-a omogućavati velike palete znanja i pretraživanja, kao i sugeriranje drugačijeg, prije svega kompleksnog, razgranatog i heterogenog izdavačkog proizvoda, ne smiju biti zanemarene te se njima mora posvetiti velika pažnja. E-odjeli unutar izdavačkih sustava se zasigurno više neće moći zvati "odjelima za alternativne proizvode" ili "odjelima za alternativno izdavaštvo" nego će u njemu sjediti multidisciplinarni stručnjaci najviše razine čiji će prijedlozi o sadržaju na Web-u unaprijediti samo izdavaštvo.
Uloga digitalnog tiska koji će postati integrirani sustav konvencionalnog tiskarstva, a cjelokupno će se tiskarstvo tretirati kao integrirano digitalno tiskarstvo, mora doživjeti svoju progresiju prema predviđanjima koja su mu namijenjena. Bit će zasigurno dinamičnije korišten kao podrška konvencionalnom tiskarstvu te konvencionalnom i e-izdavaštvu. Osim poznatih mogućnosti i znanih prednosti koji se dobrim dijelom i danas koriste (pred-tisak, tisak 0-tih primjeraka za potrebe promocije ili marketinškog istraživanja, tisak malih naklada), očekuje se znatnija progresija u domeni varijabilnog, personaliziranog tiska, kao i u domeni tiska dijelova knjige, tiska određenih poglavlja, referata, isječaka, linkova s Web-a, e-izdanja i si.
Za zaključiti je da je područje Web-a, izdavaštva i digitalnog integriranog tiskarstva izuzetno dinamično te je potrebno definirati procedure, organizacijske smjernice i razvojna očekivanja kako bismo što spremnije dočekali implementaciju novih sustava koji su već tu među nama. Potrebno je, isto tako, pravilno vremenski stupnjevati predviđene razvojne smjernice i ususta-viti pravila u integriranom okruženju na relaciji Web -izdavaštvo - knjižna produkcija.

SUMMARY

Modification that emerged in graphic systems due to digitalisation of major production phases are comprehensive and demand completly new organisational approaches. If we look at publishing and book production as its result, we can come to similar conclusions. Just Web environment that had become a standard for communication in these systems, also experience great daily expansion. While in 1991, in the Internet fledging, there was only 200 Internet servers, today there are almost 170 mil. in the world. In a few years time the number of Internet servers will be equal to the number of world's population. Communication itself through the Internet has also been developing. The Internet standard, HTML, that is the most used language of the Internet today, more and more gives its place to XML. XML, as a code system of communication, which connects different applain-ces, aplication systems and data bases because of their huge comparative advantages becomes, important innovation in graphic and publishing production. It is expected that it will in few years time, if not earlier, become the only comprehensive standard of business, informatic and tehnical communication in the field of book manufacturing. CIP3 with PPF format of job ticketing record, is becoming a tehnical standard of communication in graphic book production and it imposes an obligation of accepting that kind of standardization. In other words, all appliances that we own and especially those we plan, if we want to stay in competition in open, global world market must be in rank with this standard. Even though we in Croatia can't praise with large representation of this kind of work, we need to strongly insist on it. Finally, in all others what will make the production racional, cheaper and of high-quality. By this we have in mind ICC color workflow, standardization of using fonts (unicode standard), as well as the standardization of job ticketing application. Transformation of CIP3 into CIP4 itself is of great importance for publishing activity. Through this, the publishing systems got following business advantages that can strongly be used progressivly:
• because of XML under which a whole CIP4 JDF is being made   strongly improved communication on the whole relation publisher -   production (prepress-preprint-print-postpress) - marketing - trade
   - data bases
• tehnical possibilities that come out of this give publisher a double   progression.

Publisher, on one hand in the phase of graphic production (especially in control phases) takes part di-namically and comprehensively. On the other hand, book as a product becomes cheaper and of higher quality, and the production cycle relatively shorter. This gives the publisher, not only the financial component, but also extra commodity in the domena of planning.
Graphic book production, especially because of JDF, XML and Web will in the future accept different organisational routine in remote handling what will be a special challenge for organisation of these services. It is also expected from the future of electronic publishing to bring important role and e-publishing alone will also have an organizational entry into digital graphic reproduction and editional systems, Rutines that will through Web and DVD enable a wide palette of knowledge and research, including the suggestion of other varieties and above all, a complexed, wide ranged, and heterogeneous published product mustn't be forgotten. We should pay them more attention. E-depart-ments inside the publisher's system won't be called "the departments for alternative products"or "the departments for alternative publishing"any more. Instead, multidisciplinary experts of highest rank whose suggestions on Web content will improve the publishing well be seated there.
The role of digital printing which will become an integrated system of conventional printing, and a whole printing will be treated as integrated digital printing, must progress, acording to it expectation. Surely, it will be used dinamically as conventional printing support, including conventional and e-publishing. Beside known possibilities and advantages which are used even today (pre-print, print short runs for marketing and promotional needs) progression is expected in domena of variable, personalized print, as in domena print of book parts, printing of chapters, essays, chips, web links and e-editions and like so. We can conclude that web field and field of publishing and digital integrated printing is especially dynamic, it is needed to define procedures, organizational pointers and expectations in development so we could do implementations of new systems that already exist. It is also needed to correctly level development pointer and make rules in integrated environment between Web - publishing and book production.